Mae cynllun Hunanadeiladu Cymru wedi ehangu i ddarparu ar gyfer ymgeiswyr sydd naill ai’n berchen ar eu tir eu hunain, neu sydd wedi dod o hyd i dir ar gael i adeiladu arno. Darganfyddwch fwy yma

Sut mae'n gweithio

Dadansoddiad manwl o sut mae Hunanadeiladu Cymru yn gweithio

Os dymunwch wneud cais i’r cynllun gan ddefnyddio un o’r plotiau sydd ar gael ar fap Hunanadeiladu Cymru, mae’r fideo a’r graffig isod yn egluro sut mae’r broses yn gweithio.

Gallwch hefyd wneud cais i'r cynllun os oes gennych eich tir eich hun neu os ydych wedi dod o hyd i dir sydd ar gael i adeiladu arno.

Eglurhad o'r broses – gwneud cais am blot

Cam 1

Cam 1

Defnyddiwch ein gwefan i chwilio am safleoedd, dod o hyd i'ch plotiau, dewis hyd at 5 a gwneud cais ar-lein.

Cam 2

Cam 2

Adolygir eich cais ac os bydd yn llwyddiannus dyfernir plot i chi.

Cam 2 alt="Cam 3">

Cam 3

Byddwn yn gweithio â chi i ddod o hyd i adeiladwr, cadarnhau eich dyluniadau a'ch costau, a chytuno ar gyllid.

Cam 4

Cam 4

Dyfernir cyllid, cwblheir yr adeilad, ad-delir y benthyciad hunan-adeiladu a byddwch chi’n symud i mewn!

Eglurwyd broses

Cam 1 - Chwilio / dod o hyd / ymgeisio ar-lein

 • Chwilio am blotiau trwy'r dudalen Dod o hyd i blot
 • Chwilio yn ôl lle neu god post.
 • Mae plotiau wedi'u lleoli mewn safleoedd a ddangosir trwy'r golwg ar y map’ neu golwg ar y rhestr’ 
 • Mae pob safle yn dilyn system goleuadau traffig i ddangos argaeledd:
  • Statws coch = O dan ystyriaeth
  • Statws Ambr = Yn y cam cynllunio
  • Statws gwyrdd = Agored i geisiadau (dim ond safleoedd sydd â statws gwyrdd fydd â phlotiau y gallwch wneud cais amdanynt)
 • Cliciwch drwodd i dudalen safle i weld map safle a'r plotiau (os yw ar gael)
 • Edrychwch ar dudalen pasbort plot i weld yr holl wybodaeth am blot gan gynnwys costau plot, uchafswm yr ystafelloedd gwely, y canllaw dylunio ac unrhyw flaenoriaethau a osodir gan awdurdodau lleol neu gymdeithas dai.
 • Gwnewch gais am hyd at bump plot ar y tro ar safle, cadarnhau eich dyluniadau a'ch plot yn ôl blaenoriaeth, a chwblhau'r ffurflen gais ar-lein.
 • Dim ond am gyfnod o oddeutu chwe wythnos y bydd safleoedd â statws Gwyrdd yn fyw (ar agor i wneud cais). 
 • Gallwch chi gofrestru i gael hysbysiadau e-bost i gael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch pryd mae safleoedd / plotiau ar gael - gweler 'Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau safleoedd' isod.

Cam 2 - Adolygu'r cais / dyfernir plotiau os yw'n llwyddiannus

 • Asesir y cais a gyflwynwyd gennych a'i sgorio gan y darparwr plotiau perthnasol yn seiliedig ar y blaenoriaethau a osodwyd ar gyfer yr ardal (a amlinellir ar y dudalen pasbort plot).
 • Os byddwch yn llwyddiannus byddwch yn cael plot sengl ac anfonir pecyn cais cyllid atoch gan dîm Hunan Adeiladu Cymru. Sylwch y bydd unrhyw blotiau eraill y gwnaethoch gais amdanynt yn annilys.
 • Os byddwch yn aflwyddiannus, fe'ch hysbysir gan dîm Hunan-adeiladu Cymru a byddwch yn rhydd i ailymgeisio am blotiau pellach.

Cam 3 - Dod o hyd i adeiladwr / Cadarnhau dyluniad a chostau / Cytuno cyllid

 • Byddwch chi'n darparu manylion llawn yr adeiladwr sy’n gofrestredig â TrustMark o'ch dewis chi.
 • Rydych chi'n dewis y dyluniad a ffefrir ar gyfer yr adeilad, yn cael dyfynbris gan y contractwr o'ch dewis ac yn cadarnhau costau amlinellol cychwynnol y prosiect. Mae Cofrestr o Gynghorwyr Annibynnol (Masnachwyr Adeiladwyr) sy'n gwbl gyfarwydd â'r cynllun ac yn gallu darparu cyngor ar gostiadau / deunyddiau ac ati. 
 • Rydych chi'n darparu prawf / ffynhonnell arian ar gyfer blaendal am y plot (25% o gost y plot)
 • Rydych chi'n ceisio cyngor ariannol annibynnol i sicrhau bod gennych y modd (ecwiti neu forgais presennol) i ad-dalu benthyciad hunan- adeiladu ar gyfer prynu'r plot a'r costau adeiladu cysylltiedig (mae angen tystiolaeth).
 • Bydd eich cynghorydd morgais yn cyflwyno cais ar eich rhan i dîm Hunan Adeiladu Cymru a fydd yn asesu eich gwybodaeth ac, os caiff ei gymeradwyo, cyflwynir llythyr cynnig ffurfiol i chi yn cadarnhau bod y benthyciad wedi'i gytuno ac fe restrir unrhyw amodau sydd ynghlwm i’r cynnig.

Cam 4 - Darperir y cyllid / cwblheir yr adeilad / ewch ati i symud i mewn!

 • Cwblheir costiadau'r prosiect gan gynnwys yswiriannau a gwarantau.
 • Cwblheir unrhyw amodau cyn contract.
 • Cytunir ar amserlen y prosiect ac amserlen ariannu gydag adeiladwr (wyr) a'r ymgeisydd / ymgeiswyr.
 • Mae pryniant y plot wedi'i gwblhau ac mae'r gwaith adeiladu yn dechrau
 • Mae'r tîm Hunan Adeiladu Cymru yn monitro cynnydd y gwaith adeiladu, ar y cyd â'r gweithwyr rheolaeth adeiladu penodedig, gan sicrhau bod pob cam y cytunwyd arno ymlaen llaw yn cael ei gwblhau i'r safonau gofynnol - bydd arian yn cael ei ryddhau'n uniongyrchol i'ch adeiladwr ar ôl cwblhau pob cam i sicrhau bod y gwaith adeiladu'n yn mynd rhagddo'n ddi-dor a heb oedi.
 • Cymeradwyir y rheoliadau adeiladu a cheir tystysgrif gwarant strwythurol.
 • Cwblheir morgais / gwerthiant o'r eiddo presennol ac ad-delir y benthyciad datblygu hunan-adeiladu.
 • Ewch ati i symud i mewn!

Hysbysiadau safle

Mae gwefan Hunan Adeiladu Cymru yn caniatáu ar gyfer sefydlu ystod o hysbysiadau e-bost i roi gwybod i chi am weithgaredd y safle.

Wrth ddod o hyd i blot mae pob safle yn dilyn system argaeledd goleuadau traffig:

Colour Site status Details
Coch O dan ystyriaeth

Mae hyn yn golygu bod y safle wedi’i nodi gan ‘ddarparwr y plot’ (Awdurdod Lleol neu Gymdeithas Tai) fel un a allai fod yn addas ar gyfer ei ddatblygu, fodd bynnag, mae’n destun gwiriadau hyfywedd cychwynnol.

Gallwch gyflwyno mynegiad o ddiddordeb yn y plotiau hyn trwy dudalen y safle a byddwn yn cysylltu â chi pan fyddant yn newid statws.

Ambr Yn y cam cynllunio

Mae hyn yn golygu bod gwaith galluogi yn digwydd i sicrhau ei fod mewn cyflwr addas ar gyfer datblygu a / neu mae'n aros am ganiatâd cynllunio.

Gallwch gyflwyno mynegiad o ddiddordeb yn y plotiau hyn trwy dudalen y safle a byddwn yn cysylltu â chi pan fyddant ar agor ar gyfer ceisiadau.

Gwyrdd Agored i geisiadau

Mae'r safleoedd hyn yn barod i'w datblygu ac mae ganddynt basbortau plot llawn a chaniatâd cynllunio amlinellol yn eu lle.

Mae'r safleoedd  hyn ar gael ar gyfer ceisiadau (ond dim ond am gyfnod cyfyngedig - o tua chwe wythnos fel rheol).

Llwyd Wedi Cau

Nid yw'r safle ar gael ar gyfer ceisiadau mwyach

 

Mynegi diddordeb (rydych chi wedi dod o hyd i safle ond nid oes plotiau ar gael eto).

Efallai y byddwch yn dod o hyd i safle y mae gennych ddiddordeb ynddo, ond nid yw'r plotiau ar agor i geisiadau eto.

Er mwyn helpu gyda hyn, gallwch gofrestru ar gyfer hysbysiadau e-bost ar gyfer y sefyllfaoedd a ganlyn

 • Rydych chi wedi dod o hyd i safle rydych chi'n ei hoffi ond mae hwn o dan ystyriaeth (statws coch)
 • Rydych chi wedi dod o hyd i safle rydych chi'n ei hoffi ond mae yn y cam cynllunio yn unig (statws ambr)

Mewn sefyllfaoedd o'r fath, gallwch gofrestru mynegiant o ddiddordeb ar y dudalen safle unigol. Mae hyn yn golygu y byddwn yn anfon hysbysiad e-bost atoch i ddweud wrthych pan fo:

 • safleoedd sydd o dan ystyriaeth (statws coch) wedi symud i'r cam cynllunio (statws ambr).
 • safleoedd sydd yn y cam cynllunio (statws ambr) wedi dod yn agored i geisiadau (statws gwyrdd)

 

Cofrestru diddordeb (ni allwch ddod o hyd i safle yn eich ardal chi).

Os na allwch ddod o hyd i unrhyw safleoedd yn eich ardal leol peidiwch â phoeni gallwch gwblhau'r drefn o gofrestru diddordeb i gael hysbysiadau plot.

Mae hyn yn golygu y byddwn yn anfon hysbysiad e-bost atoch pan fydd safle yn ymddangos yn eich ardal (oedd) lleol diffiniedig fel y gallwch ymweld â'r safle i wybod mwy.

Sylwch nad yw Hunanadeiladu Cymru yn gallu rheoli unrhyw un o'i hysbysiadau e-bost sy'n cael eu blocio neu eu trin fel post sothach gan ddarparwyr e-bost (Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo Mail, ac ati). Rydym yn argymell yn gryf y dylid gwirio'ch ffolderau sothach os ydych chi'n disgwyl am unrhyw hysbysiadau gan Hunan Adeiladu Cymru a nodi bod unrhyw ohebiaeth a dderbynnir yn ddibynadwy.


Cyn i chi wneud cais

Cyn i chi wneud cais gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen yr holl wybodaeth ar y dudalen Ar gyfer ymgeiswyr.

Yna gallwch ddechrau Dod o hyd i blot.