Mae cynllun Hunanadeiladu Cymru wedi ehangu i ddarparu ar gyfer ymgeiswyr sydd naill ai’n berchen ar eu tir eu hunain, neu sydd wedi dod o hyd i dir ar gael i adeiladu arno. Darganfyddwch fwy yma

Ymgeiswyr gyda'u tir eu hunain

Os ydych eisoes yn berchen ar dir, ni fu hi erioed yn haws adeiladu eich cartref eich hun gyda chynllun Hunanadeiladu Cymru.

Fe’i sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, nod cynllun Hunanadeiladu Cymru yw cael gwared ar y rhwystrau a’r ansicrwydd sy’n atal pobl yng Nghymru rhag adeiladu eu cartrefi eu hunain.

Os ydych eisoes yn berchen ar dir, efallai y gallwch fenthyca hyd at 100% o gostau adeiladu, ynghyd â hyd at 50% o werth y tir i helpu i wneud y plot yn barod i’w ddatblygu (yn amodol ar asesiadau dichonoldeb tir a hyfywedd ariannol.

Sut mae'r broses ymgeisio yn gweithio?

Darganfod ffeithiau cychwynnol

Darganfod ffeithiau cychwynnol

Byddwch yn cyflwyno'r holl wybodaeth am eich tir yn yr adran 'beth sydd angen i ni ei wybod' isod i Hunanadeiladu Cymru.

Penderfyniad mewn egwyddor*

Penderfyniad mewn egwyddor*

Bydd tîm Hunanadeiladu Cymru yn cwblhau asesiad dichonoldeb tir cyn eich gwahodd i wneud cais am benderfyniad mewn egwyddor, a fydd yn cynnwys gwiriad credyd meddal.

Penderfyniad mewn egwyddor* alt="Cais am gyllid benthyciad datblygu">

Cais am gyllid benthyciad datblygu

Bydd eich cais am gyllid yn rhoi ariannol yn ogystal â manylion y cynllun adeiladu terfynol, costau, adeiladwyr a sut rydych yn bwriadu ad-dalu'r benthyciad unwaith y bydd eich cartref wedi'i adeiladu. Bydd asesiad tanysgrifennu llawn yn cael ei gynnal.

Cynnig cyllid

Cynnig cyllid

Bydd Hunanadeiladu Cymru yn gwneud cynnig i ariannu eich costau adeiladu a bydd eich siwrne adeiladu tŷ yn dechrau!

*Gall y Penderfyniad mewn Egwyddor fod yn ddarostyngedig (ond heb fod yn gyfyngedig) i’r amodau a ganlyn:

 • Derbyn prisiad proffesiynol o’r tir (Prisiad RICS – Safonau Byd-eang 2017 (yn ymgorffori Safonau Prisio Rhyngwladol IVSC)
 • Caniatâd cynllunio amlinellol o leiaf
 • Diwydrwydd ychwanegol ar y tir – ee cadarnhad o berchnogaeth tir gyfredol, hawl y perchennog presennol i werthu, unrhyw gyfyngiadau teitl
 • Pris gwerthu y cytunwyd arno

Unwaith y byddwn wedi derbyn yr holl wybodaeth uchod, bydd tîm HC yn cynnal asesiad hyfywedd lefel uchel o'r tir. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae angen o leiaf caniatâd cynllunio amlinellol i wneud hyn.

Be’ sy'n digwydd nesaf?

 • Unwaith y bydd unrhyw amodau cynnig, gan gynnwys unrhyw ofynion datblygu tir wedi’u bodloni, bydd Hunanadeiladu Cymru yn cymryd pridiant cyfreithiol cyntaf dros y plot (gall hyn ddigwydd yn gynt os oes angen help arnoch gyda chostau datblygu tir)
 • Byddwch yn penodi gweinyddydd contract i oruchwylio’r gwaith adeiladu a bydd y gwaith adeiladu ei hun yn dechrau gyda'ch adeiladwr wedi achredu gyda TrustMark
 • Bydd yr adeilad yn cael ei fonitro a'i archwilio'n rheolaidd a bydd arian yn cael ei ryddhau'n uniongyrchol i'ch adeiladwr ar adegau allweddol yn ystod y datblygiad
 • Unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi’i gwblhau, byddwch yn ad-dalu’ch benthyciad datblygu (yn y rhan fwyaf o achosion, disgwylir y gwneir hyn drwy sicrhau morgais stryd fawr) a bydd Hunanadeiladu Cymru yn rhyddhau eu pridiant cyfreithiol dros y tir.
 • Sylwch, os ydych yn berchen ar eiddo arall ar yr adeg hon, bydd disgwyl i chi ei werthu cyn symud i mewn i'ch cartref newydd
 • Byddwch yn symud i mewn i'ch cartref newydd!

Sylwch: nid yw'r broses a nodir yma yn hollgynhwysfawr, ac efallai y bydd angen rhai amodau ychwanegol. Darllenwch ein dogfen ganllaw i gael rhagor o wybodaeth.

Gwybodaeth bellach

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais, y cam nesaf yw penderfynu a yw eich llain yn addas ar gyfer cynllun Hunanadeiladu Cymru. Bydd arnom angen y wybodaeth ganlynol gennych chi i benderfynu hyn:

 • Ble mae'r tir? (Cyfeiriad)
 • Beth yw maint y plot/safle?
 • Beth yw maint y cartref rydych chi am ei adeiladu?
 • Faint o blotiau fydd yn ffitio ar y safle. Os oes mwy nag un, beth yw maint y plotiau?
 • A oes gan y plot/safle ganiatâd cynllunio manwl, caniatâd cynllunio amlinellol; neu a oes cais cynllunio wedi'i gyflwyno?
 • Ydy'r tir wedi cael ei brisio'n broffesiynol? Os felly, darparwch gopi o'r adroddiad prisio. Os na, faint ydych chi'n credu yw gwerth y wlad?
 • A yw'r plot/safle wedi cael gwerthusiad datblygu?
 • A oes unrhyw gyfyngiadau hysbys ar y tir? Os felly, rhowch gymaint o fanylion â phosibl.
 • A oes unrhyw strwythurau presennol ar y tir? Os felly, beth ydych chi'n bwriadu ei wneud â nhw?
 • A oes gan y plot/safle fynediad ffordd yn ei le?
 • A oes gwasanaethau (sef cysylltiadau cyfleustodau – nwy, trydan, dŵr, band eang) yn eu lle i ffin y safle? Rhowch fanylion llawn.
 • Pwy yw perchennog cyfreithiol y tir?
 • A oes unrhyw arwystlon cyfreithiol neu lyffetheiriau ar y tir gan fenthycwyr eraill?
 • A oes gennych unrhyw syniad o amcangyfrif o gost adeiladu eich cartref?
 • Ydych chi'n gwybod amcangyfrif o werth yr adeilad wedi'i gwblhau?

I gael rhagor o wybodaeth am y broses, gweler ein dogfen ganllaw, neu cysylltwch â'n tîm i drafod.

 

 • Ni fyddwch yn gallu rhentu na gwerthu’r cartref hunan-adeiladu am o leiaf bum mlynedd o’r dyddiad cwblhau.
 • Mae'n rhaid mai'r tŷ hunan-adeiladu neu dŷ pwrpasol wedi'i gwblhau yw eich unig eiddo.
 • Dim ond adeiladwr sydd wedi'i achredu ar y Cynllun TrustMark y gallwch chi ei ddefnyddio.
 • Ni ddylai cost datblygu'r tir a'r costau adeiladu fod yn fwy na 75% o werth y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau. Os ceir llain yn llwyddiannus drwy’r cynllun, ni fyddwch yn gallu gwneud cais am lain arall yn y dyfodol.
 • Ni chaniateir i chi feddiannu’r eiddo nes bod y benthyciad datblygu hunan-adeiladu wedi’i ad-dalu.

Er mwyn cymryd rhan yn y cynllun rhaid i bob adeiladwr fod wedi'i gofrestru gyda TrustMark.

Gallwch chwilio ar wefan TrustMark am adeiladwr cofrestredig lleol, neu gallwch wahodd adeiladwr hysbys i ymuno â Trustmark ar-lein.

Cliciwch yma i chwilio am adeiladwr cofrestredig TrustMark.

Cliciwch yma i gofrestru fel adeiladwr ar gyfer cynllun TrustMark.

 • Nid oes unrhyw ad-daliadau i’w gwneud yn ystod cyfnod y benthyciad (2 flynedd ar y mwyaf).
 • Bydd llog yn cynyddu ac yn cael ei ychwanegu at falans y benthyciad yn fisol.
 • Bydd Ffi Trefnu o 1.25% o swm y benthyciad y cytunwyd arno yn daladwy ar y tynnu i lawr cyntaf (efallai y bydd lle i ychwanegu hyn at y benthyciad mewn rhai achosion)
 • Bydd Ffi Gadael o 1.25% yn daladwy ar unrhyw swm a ad-delir.
 • Nid oes unrhyw gostau ad-dalu cynnar. Gall ffioedd a thaliadau proffesiynol fod yn berthnasol hefyd, megis (ond heb fod yn gyfyngedig i) ffioedd pensaer, gweinyddwr contract, cyfreithwyr.
 • Bydd Treth Trafodiadau Tir (“LTT”) yn berthnasol i unrhyw bryniant tir, a chynghorir Ymgeiswyr i wirio swm y Dreth Trafodiadau Tir, a’i fforddiadwyedd, cyn cytuno ar bryniant.
 • Bydd Hunanadeiladu Cymru yn cymryd pridiant cyfreithiol 1af dros y tir cyn tynnu arian i lawr am y tro cyntaf.
 • Cynghorir ymgeiswyr yn gryf i gael cyngor cyfreithiol annibynnol cyn symud ymlaen â’r cynllun.

Sut i wneud cais  

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais ar gyfer y cynllun Hunanadeiladu Cymru, cwblhewch ein ffurflen gyswllt drwy'r botwm isod a bydd un o'n tîm arbenigol yn cysylltu â chi. 

Cysylltu â ni

 

Fel arall, gweler ein dogfen ganllaw i gael rhagor o fanylion am y cynllun a'r broses ymgeisio.