Mae Cynllun Hunan Adeiladu Cymru wedi ehangu i ddarparu ar gyfer ymgeiswyr sydd naill ai'n berchen ar eu tir eu hunain, neu sydd wedi dod o hyd i dir sydd ar gael i adeiladu arno. Canfyddwch fwy

Ymgeiswyr gyda'u tir eu hunain

Os ydych eisoes yn berchen ar dir, ni fu hi erioed yn haws adeiladu eich cartref eich hun gyda chynllun Hunanadeiladu Cymru.

Fe’i sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, nod cynllun Hunanadeiladu Cymru yw cael gwared ar y rhwystrau a’r ansicrwydd sy’n atal pobl yng Nghymru rhag adeiladu eu cartrefi eu hunain.

Os ydych eisoes yn berchen ar dir, efallai y gallwch fenthyca hyd at 100% o gostau adeiladu, ynghyd â hyd at 50% o werth y tir i helpu i wneud y plot yn barod i’w ddatblygu (yn amodol ar asesiadau dichonoldeb tir a hyfywedd ariannol.

Sut mae'r broses ymgeisio yn gweithio?

Darganfod ffeithiau cychwynnol

Darganfod ffeithiau cychwynnol

Byddwch yn cyflwyno'r holl wybodaeth am eich tir yn yr adran 'beth sydd angen i ni ei wybod' isod i Hunanadeiladu Cymru.

Penderfyniad mewn egwyddor*

Penderfyniad mewn egwyddor*

Bydd tîm Hunanadeiladu Cymru yn cwblhau asesiad dichonoldeb tir cyn eich gwahodd i wneud cais am benderfyniad mewn egwyddor, a fydd yn cynnwys gwiriad credyd meddal.

Penderfyniad mewn egwyddor* alt="Cais am gyllid benthyciad datblygu">

Cais am gyllid benthyciad datblygu

Bydd eich cais am gyllid yn rhoi ariannol yn ogystal â manylion y cynllun adeiladu terfynol, costau, adeiladwyr a sut rydych yn bwriadu ad-dalu'r benthyciad unwaith y bydd eich cartref wedi'i adeiladu. Bydd asesiad tanysgrifennu llawn yn cael ei gynnal.

Cynnig cyllid

Cynnig cyllid

Bydd Hunanadeiladu Cymru yn gwneud cynnig i ariannu eich costau adeiladu a bydd eich siwrne adeiladu tŷ yn dechrau!

*Gall y Penderfyniad mewn Egwyddor fod yn ddarostyngedig (ond heb fod yn gyfyngedig) i’r amodau a ganlyn:

 • Derbyn prisiad proffesiynol o’r tir (Prisiad RICS – Safonau Byd-eang 2017 (yn ymgorffori Safonau Prisio Rhyngwladol IVSC)
 • Caniatâd cynllunio amlinellol o leiaf
 • Diwydrwydd ychwanegol ar y tir – ee cadarnhad o berchnogaeth tir gyfredol, hawl y perchennog presennol i werthu, unrhyw gyfyngiadau teitl
 • Pris gwerthu y cytunwyd arno

Be’ sy'n digwydd nesaf?

 • Unwaith y bydd unrhyw amodau cynnig, gan gynnwys unrhyw ofynion datblygu tir wedi’u bodloni, bydd Hunanadeiladu Cymru yn cymryd pridiant cyfreithiol cyntaf dros y plot (gall hyn ddigwydd yn gynt os oes angen help arnoch gyda chostau datblygu tir)
 • Byddwch yn penodi gweinyddydd contract i oruchwylio’r gwaith adeiladu a bydd y gwaith adeiladu ei hun yn dechrau gyda'ch adeiladwr wedi achredu gyda TrustMark
 • Bydd yr adeilad yn cael ei fonitro a'i archwilio'n rheolaidd a bydd arian yn cael ei ryddhau'n uniongyrchol i'ch adeiladwr ar adegau allweddol yn ystod y datblygiad
 • Unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi’i gwblhau, byddwch yn ad-dalu’ch benthyciad datblygu (yn y rhan fwyaf o achosion, disgwylir y gwneir hyn drwy sicrhau morgais stryd fawr) a bydd Hunanadeiladu Cymru yn rhyddhau eu pridiant cyfreithiol dros y tir.
 • Sylwch, os ydych yn berchen ar eiddo arall ar yr adeg hon, bydd disgwyl i chi ei werthu cyn symud i mewn i'ch cartref newydd
 • Byddwch yn symud i mewn i'ch cartref newydd!

Sylwch: nid yw'r broses a nodir yma yn hollgynhwysfawr, ac efallai y bydd angen rhai amodau ychwanegol. Darllenwch ein dogfen ganllaw i gael rhagor o wybodaeth.

Gwybodaeth bellach

If you’re interested in applying, the next step is to decide whether your plot is suitable for the Self Build Wales scheme. We will require the following information from you to determine this:

 • Where is your land located? 
 • What is the size of your plot/site? 
 • How many plots will fit on the site. If more than one, what size are the plots?
 • Does the plot/site have detailed planning permission, outline planning permission; or has a planning application been submitted?
 • Has the land been valued professionally? If not, how much do you believe the land to be worth? 
 • Has the plot/site undergone a development appraisal? 
 • Are there any known restrictions on the land? 
 • Are there any existing structures on the land? 
 • Does the plot/site have road access in place? 
 • Are services (namely utility connections – gas, electricity, water, broadband) in place to the site boundary? 
 • Who is the legal owner of the land? 
 • Are there any legal charges or encumbrances on the land from other lenders? 

For further information about the process, please see our guidance document, or contact our team to discuss.

 • You will not be able to rent or sell the self-build home for a minimum of five years from the completion date. 
 • The completed self-build or custom-build house must be your only property. 
 • You can only use a builder who is accredited on the TrustMark Scheme. 
 • The cost of development of the land and the build costs should not exceed 75% of the value of the completed build. If a plot is successfully obtained through the scheme, you are not able to apply for another plot in the future. 
 • You will not be allowed to occupy the property until the self-build development loan has been repaid.

In order to participate in the scheme all builders must be TrustMark registered. 

You can search on the TrustMark website for a local registered builder, or you can invite a known builder to join Trustmark online. 

Click here to search for a TrustMark registered builder

Click here to register as a builder for the TrustMark scheme.

 • There are no repayments to make during the term of the loan (max 2 years). 
 • Interest will roll-up and is added to the balance of the loan on a monthly basis.
 • An Arrangement Fee of 1.25% of the agreed loan amount will be payable on first drawdown (there may be scope to add this to the loan in some cases)
 • An Exit Fee of 1.25% will be payable on any amount repaid.
 • There are no early repayment charges.
 • Professional fees and charges may also apply, such as (but not limited to) architect, contract administrator, solicitors fees.
 • Land Transaction Tax (“LTT”) will apply to any land purchase, and Applicants are advised to check the LTT amount, and their affordability, prior to agreeing a purchase.
 • Self Build Wales will take a 1st legal charge over the land prior to first drawdown of funds.   
 • Applicants are encouraged to obtain independent legal advice before progressing with the scheme.

Sut i wneud cais  

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais ar gyfer y cynllun Hunanadeiladu Cymru, cwblhewch ein ffurflen gyswllt drwy'r botwm isod a bydd un o'n tîm arbenigol yn cysylltu â chi. 

Cysylltu â ni

 

Fel arall, gweler ein dogfen ganllaw i gael rhagor o fanylion am y cynllun a'r broses ymgeisio.