Mae cynllun Hunanadeiladu Cymru wedi ehangu i ddarparu ar gyfer ymgeiswyr sydd naill ai’n berchen ar eu tir eu hunain, neu sydd wedi dod o hyd i dir ar gael i adeiladu arno. Darganfyddwch fwy yma

Datganiad hygyrchedd

Caiff y wefan hon ei rhedeg gan Banc Datblugu Cymru. Rydym ni’n awyddus i gymaint â phosibl o bobl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, golyga hynny y dylech chi allu:

 • newid lliwiau; lefelau cyferbynnedd a’r ffontiau
 • chwyddo i mewn hyd at 300% heb i’r ysgrifen gael ei gwthio oddi ar ymyl y sgrîn
 • symud o gwmpas y rhan fwyaf o’r wefan gyda dim ond y bysellfwrdd
 • symud o gwmpas o fewn y rhan fwyaf o’r wefan gyda meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gyda darllenydd sgrîn (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym ni hefyd wedi sicrhau bod iaith y wefan mor syml ac eglur i’w ddeall ag y bo modd.

Mae cyngor ar AbilityNet ynglŷn â gwneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych chi anabledd.

 

Hygyrchedd y wefan hon

Rydym yn ymwybodol bod rhai rhannau o’r wefan hon nad ydynt yn gwbl hygyrch:

 • testun ddim yn ail-lifo mewn colofn sengl wrth i chi newid maint ffenestr y porwr
 • dim modd addasu uchder llinellau na llinelliad y testun
 • dim capsiynau gyda fideos byw
 • dim modd neidio dros y prif gynnwys wrth ddefnyddio darllenydd sgrin.

 

Os nad yw rhai rhannau o’r wefan yn hygyrch

Os oes arnoch chi angen gwybodaeth oddi ar y wefan hon ar wahanol ffurf megis PDF hygyrch, print mawr, hawdd ei ddeall, recordiad sain neu braille:

Fe ystyriwn eich cais a chysylltu gyda chi mewn 7 diwrnod. Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.

 

Rhoi gwybod am broblemau wrth ddefnyddio’r wefan hon

Rydym ni’n awyddus i wella hygyrchedd y wefan hon bob amser. Os byddwch yn gweld unrhyw broblemau nad ydynt wedi eu rhestru ar y dudalen hon neu os nad ydych yn teimlo ein bod yn bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â ni:                      

 

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy’n gyfrifol am orfodi’r rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych chi’n fodlon â’r ffordd yr ymatebwn i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

 

Cysylltu â ni dros y ffôn neu alw i’n gweld

Rydym ni’n darparu gwasanaeth Text Relay i bobl sy’n fyddar, â nam ar eu clyw neu sydd â nam ar eu lleferydd.

 

Gwybodaeth dechnegol ynglŷn â hygyrchedd y wefan hon

Mae Busnes Cymru’n ymroddedig i sicrhau bod ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1, oherwydd yr elfennau isod nad ydynt yn cydymffurfio.

 

Problemau cysylltiedig â thechnoleg

 • Testun ddim yn ail-lifo mewn colofn sengl wrth i faint ffenestr y porwr gael ei newid.
 • Dim modd i ddefnyddwyr addasu llinelliad y testun nac uchder llinellau.

 

Problemau gyda’r testun

 • disgrifiadau testun delweddau yn rhy hir / disgrifiadau testun delweddau ar goll
 • tablau sydd angen capsiwn disgrifiadol
 • testun dolen wedi ei ddyblygu.

 

Problemau gyda delweddau, fideo a sain

 • Nid oes capsiynau ar gyfer fideos byw
 • Nid ydym ar fwriad ychwanegu capsiynau i’r fideos byw gan nad oes disgwyl i fideos byr fodloni’r rheoliadau hygyrchedd.

 

Problemau gyda rheolaeth ac elfennau rhyngweithiol

 • Mae rhai o’n ffurflenni rhyngweithiol yn anodd eu trin gyda bysellfwrdd. Er enghraifft, am fod tagiau ‘label’ ar goll o rai o reolyddion y ffurflenni.
 • Mae ein ffurflenni wedi eu creu a’u cynnal drwy feddalwedd trydydd parti yn unol â steil weledol ein gwefan.
 • Rydym ni wedi asesu cost cyweirio’r problemau cysylltiedig â defnyddio’r ffurflenni gyda bysellfwrdd a chredwn y byddai gwneud hynny ar hyn o bryd yn faich afresymol o fewn ystyr y rheoliadau hygyrchedd. 

 

Sut y profwyd y wefan hon

Profwyd y wefan hon yn fwyaf diweddar ar 17 Chwefror 2021.. Cynhaliwyd y prawf gan S8080.

Defnyddiwyd sgan Total Validator; y fersiwn ddiweddaraf (14.1.1 ar hyn o bryd) i gynnal sgan wedi’i awtomeiddio ar gyfer bob gwall AA WGAG2.

Profwyd:

 

Gwaith cysylltiedig a gwell hygyrchedd

Bydd y gwelliannau a gynigir gennym er mwyn mynd i’r afael â’r problemau a amlygir yn y datganiad hwn yn cael sylw erbyn mis Medi 2021. Rydym yn gweithio gyda’r cyflenwr i fonitro a rhoi sylw parhaus i unrhyw broblem gysylltiedig â hygyrchedd a gyfyd yn ystod y gwaith parhaus o ddatblygu a diweddaru’r wefan.

Diweddarwyd y datganiad hwn ar 17 Chwefror 2021.