Mae Cynllun Hunan Adeiladu Cymru wedi ehangu i ddarparu ar gyfer ymgeiswyr sydd naill ai'n berchen ar eu tir eu hunain, neu sydd wedi dod o hyd i dir sydd ar gael i adeiladu arno. Canfyddwch fwy

Ymgeiswyr sy'n dymuno dod o hyd i'w tir eu hunain i adeiladu arno

Os oes gennych ddiddordeb mewn adeiladu eich cartref ar blot nad yw ar fap Hunanadeiladu Cymru, ni fu hi erioed yn haws gwneud hynny.

Nod cynllun Hunanadeiladu Cymru, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, yw cael gwared ar y rhwystrau a’r ansicrwydd sy’n atal pobl yng Nghymru rhag adeiladu eu cartrefi eu hunain.

Os dymunwch ddod o hyd i dir a’i ddefnyddio y tu allan i fap presennol Hunanadeiladu Cymru, gallwch gael mynediad i’r cynllun i ariannu’r costau prynu tir (75%) a’r costau adeiladu (100%), ar yr amod bod y tir eisoes â chaniatâd cynllunio addas ar gyfer datblygu. 

Sut mae'r broses ymgeisio yn gweithio?

Nodi tir

Nodi tir

Os ydych wedi dod o hyd i blot ar werth yr ydych yn dymuno adeiladu eich cartref arno, cyflwynwch yr holl wybodaeth yn yr adran 'yr hyn y mae angen i ni ei wybod' isod. Byddwn yn cynnal asesiad dichonoldeb tir, a all gynnwys cysylltu â’r gwerthwr tir.

Penderfyniad mewn egwyddor*

Penderfyniad mewn egwyddor*

Cynhelir chwiliad credyd meddal ac os rhoddir cymeradwyaeth, bydd angen i chi benodi cynghorydd morgais i gyflwyno cais benthyciad datblygu llawn i ni am gyllid i brynu eich plot ac adeiladu eich cartref.

Penderfyniad mewn egwyddor* alt="Cais am gyllid benthyciad datblygu">

Cais am gyllid benthyciad datblygu

Bydd eich cais yn rhoi ariannol yn ogystal â manylion y cynllun adeiladu terfynol, cost prynu tir, adeiladwyr a sut rydych yn bwriadu ad-dalu'r benthyciad unwaith y bydd eich cartref wedi'i adeiladu. Bydd asesiad tanysgrifennu llawn yn cael ei gynnal.

Cynnig cyllid

Cynnig cyllid

Bydd Hunanadeiladu Cymru yn gwneud cynnig i ariannu eich costau prynu ac adeiladu plot a bydd eich taith adeiladu tai yn dechrau!

*Gall y Penderfyniad mewn Egwyddor fod yn ddarostyngedig (ond heb fod yn gyfyngedig) i’r amodau a ganlyn:

 • Derbyn prisiad proffesiynol o’r tir (Prisiad RICS – Safonau Byd-eang 2017 (yn ymgorffori Safonau Prisio Rhyngwladol IVSC)
 • Caniatâd cynllunio amlinellol o leiaf
 • Diwydrwydd ychwanegol ar y tir – ee cadarnhad o berchnogaeth tir gyfredol, hawl y perchennog presennol i werthu, unrhyw gyfyngiadau teitl
 • Pris gwerthu y cytunwyd arno

Be’ sy'n digwydd nesaf?

 • Unwaith y bydd unrhyw amodau cynnig wedi’u bodloni, byddwch yn talu eich blaendal prynu plot o 25% a bydd Hunanadeiladu Cymru yn ariannu gweddill pris prynu’r plot.
 • Bydd Hunanadeiladu Cymru yn cymryd pridiant cyfreithiol cyntaf dros y plot ar adeg ei brynu
 • Byddwch yn penodi gweinyddydd contract i oruchwylio eich Gwaith adeiladu, a bydd y gwaith adeiladu ei hun yn dechrau gyda'ch adeiladwr wedi’i achredu gan TrustMark
 • Bydd yr adeilad yn cael ei fonitro a'i archwilio'n rheolaidd, a bydd arian yn cael ei ryddhau'n uniongyrchol i'ch adeiladwr ar adegau allweddol yn ystod y datblygiad
 • Unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi’i gwblhau, byddwch yn ad-dalu’ch benthyciad datblygu (yn y rhan fwyaf o achosion, disgwylir y gwneir hyn drwy sicrhau morgais stryd fawr) a bydd Hunanadeiladu Cymru yn rhyddhau eu pridiant cyfreithiol dros y tir.
 • Sylwch, os ydych yn berchen ar eiddo arall ar yr adeg hon, bydd disgwyl i chi ei werthu cyn symud i mewn i'ch cartref newydd
 • Byddwch yn symud i mewn i'ch cartref newydd!

Sylwch: nid yw'r broses a nodir yma yn hollgynhwysfawr, ac efallai y bydd angen rhai amodau ychwanegol. Darllenwch ein dogfen ganllaw i gael rhagor o wybodaeth.

Gwybodaeth bellach

If you’re interested in applying, the next step is to decide whether the plot you have identified is suitable for the Self Build Wales scheme. We will require the following information from you to determine this; 

 • The size of the site/plot(s) 
 • Does the land have detailed planning permission, outline planning permission, or has a planning application been submitted? 
 • Has the land been valued professionally? 
 • Are there any known restrictions on the land? 
 • Are there any existing structures on the land? 
 • How many plots will fit on the site?
 • How much the landowner intends to sell the land for (with and/or without planning permission)
 • Is the site/plot accessible? 
 • Are services (namely utility connections – gas, electricity, water, broadband) and road access currently in place to the site boundary? 
 • Has the site undergone a development appraisal? 
 • Who is the legal owner of the land?

 • You will not be able to let or sell the self-build home for a minimum of five years from the completion date. 
 • The completed self-build or custom-build house must be your only property. 
 • You can only use a builder who is accredited on the TrustMark Scheme. 
 • The cost of development of the land and the build costs should not exceed 75% of the value of the completed build.
 • You will not be allowed to occupy the property until the self-build development loan has been repaid.

In order to participate in the scheme all builders must be TrustMark registered. 

You can search on the TrustMark website for a local registered builder, or you can invite a known builder to join Trustmark online. 

Click here to search for a TrustMark registered builder

Click here to register as a builder for the TrustMark scheme.

 • There are no repayments to make during the term of the loan (max 2 years). 
 • Interest will roll-up and is added to the balance of the loan on a monthly basis.
 • An Arrangement Fee of 1.25% of the agreed loan amount will be payable on first drawdown (there may be scope to add this to the loan in some cases)
 • An Exit Fee of 1.25% will be payable on any amount repaid.
 • There are no early repayment charges.
 • Professional fees and charges may also apply, such as (but not limited to) architect, contract administrator, solicitors fees.
 • Land Transaction Tax (“LTT”) will apply to any land purchase, and Applicants are advised to check the LTT amount, and their affordability, prior to agreeing a purchase.
 • Self Build Wales will take a 1st legal charge over the land prior to first drawdown of funds.   
 • Applicants are encouraged to obtain independent legal advice before progressing with the scheme.

Sut i wneud cais 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais ar gyfer y cynllun Hunanadeiladu Cymru, cwblhewch ein ffurflen gyswllt drwy'r botwm isod a bydd un o'n tîm arbenigol yn cysylltu â chi. 

Cysylltu â ni

 

Fel arall, gweler ein dogfen ganllaw i gael rhagor o fanylion am y cynllun a'r broses ymgeisio.