Mae cynllun Hunanadeiladu Cymru wedi ehangu i ddarparu ar gyfer ymgeiswyr sydd naill ai’n berchen ar eu tir eu hunain, neu sydd wedi dod o hyd i dir ar gael i adeiladu arno. Darganfyddwch fwy yma

Ymgeiswyr sy'n dymuno dod o hyd i'w tir eu hunain i adeiladu arno

Os oes gennych ddiddordeb mewn adeiladu eich cartref ar blot nad yw ar fap Hunanadeiladu Cymru, ni fu hi erioed yn haws gwneud hynny.

Nod cynllun Hunanadeiladu Cymru, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, yw cael gwared ar y rhwystrau a’r ansicrwydd sy’n atal pobl yng Nghymru rhag adeiladu eu cartrefi eu hunain.

Os dymunwch ddod o hyd i dir a’i ddefnyddio y tu allan i fap presennol Hunanadeiladu Cymru, gallwch gael mynediad i’r cynllun i ariannu’r costau prynu tir (75%) a’r costau adeiladu (100%), ar yr amod bod y tir eisoes â chaniatâd cynllunio addas ar gyfer datblygu. Rhaid i'r blaendal o 25% ar gyfer prynu'r tir ddod o'ch adnoddau eich hun.

Sut mae'r broses ymgeisio yn gweithio?

Nodi tir

Nodi tir

Os ydych wedi dod o hyd i blot ar werth yr ydych yn dymuno adeiladu eich cartref arno, cyflwynwch yr holl wybodaeth yn yr adran 'yr hyn y mae angen i ni ei wybod' isod. Byddwn yn cynnal asesiad dichonoldeb tir, a all gynnwys cysylltu â’r gwerthwr tir.

Penderfyniad mewn egwyddor*

Penderfyniad mewn egwyddor*

Cynhelir chwiliad credyd meddal ac os rhoddir cymeradwyaeth, bydd angen i chi benodi cynghorydd morgais i gyflwyno cais benthyciad datblygu llawn i ni am gyllid i brynu eich plot ac adeiladu eich cartref.

Penderfyniad mewn egwyddor* alt="Cais am gyllid benthyciad datblygu">

Cais am gyllid benthyciad datblygu

Bydd eich cais yn rhoi ariannol yn ogystal â manylion y cynllun adeiladu terfynol, cost prynu tir, adeiladwyr a sut rydych yn bwriadu ad-dalu'r benthyciad unwaith y bydd eich cartref wedi'i adeiladu. Bydd asesiad tanysgrifennu llawn yn cael ei gynnal.

Cynnig cyllid

Cynnig cyllid

Bydd Hunanadeiladu Cymru yn gwneud cynnig i ariannu eich costau prynu ac adeiladu plot a bydd eich taith adeiladu tai yn dechrau!

*Gall y Penderfyniad mewn Egwyddor fod yn ddarostyngedig (ond heb fod yn gyfyngedig) i’r amodau a ganlyn:

 • Derbyn prisiad proffesiynol o’r tir (Prisiad RICS – Safonau Byd-eang 2017 (yn ymgorffori Safonau Prisio Rhyngwladol IVSC)
 • Caniatâd cynllunio amlinellol o leiaf
 • Diwydrwydd ychwanegol ar y tir – ee cadarnhad o berchnogaeth tir gyfredol, hawl y perchennog presennol i werthu, unrhyw gyfyngiadau teitl
 • Pris gwerthu y cytunwyd arno

Unwaith y byddwn wedi derbyn yr holl wybodaeth uchod, bydd tîm HC yn cynnal asesiad hyfywedd lefel uchel o'r tir. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae angen o leiaf caniatâd cynllunio amlinellol i wneud hyn.

Be’ sy'n digwydd nesaf?

 • Unwaith y bydd unrhyw amodau cynnig wedi’u bodloni, byddwch yn talu eich blaendal prynu plot o 25% a bydd Hunanadeiladu Cymru yn ariannu gweddill pris prynu’r plot.
 • Bydd Hunanadeiladu Cymru yn cymryd pridiant cyfreithiol cyntaf dros y plot ar adeg ei brynu
 • Byddwch yn penodi gweinyddydd contract i oruchwylio eich Gwaith adeiladu, a bydd y gwaith adeiladu ei hun yn dechrau gyda'ch adeiladwr wedi’i achredu gan TrustMark
 • Bydd yr adeilad yn cael ei fonitro a'i archwilio'n rheolaidd, a bydd arian yn cael ei ryddhau'n uniongyrchol i'ch adeiladwr ar adegau allweddol yn ystod y datblygiad
 • Unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi’i gwblhau, byddwch yn ad-dalu’ch benthyciad datblygu (yn y rhan fwyaf o achosion, disgwylir y gwneir hyn drwy sicrhau morgais stryd fawr) a bydd Hunanadeiladu Cymru yn rhyddhau eu pridiant cyfreithiol dros y tir.
 • Sylwch, os ydych yn berchen ar eiddo arall ar yr adeg hon, bydd disgwyl i chi ei werthu cyn symud i mewn i'ch cartref newydd
 • Byddwch yn symud i mewn i'ch cartref newydd!

Sylwch: nid yw'r broses a nodir yma yn hollgynhwysfawr, ac efallai y bydd angen rhai amodau ychwanegol. Darllenwch ein dogfen ganllaw i gael rhagor o wybodaeth.

Gwybodaeth bellach

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais, y cam nesaf yw penderfynu a yw eich llain yn addas ar gyfer cynllun Hunanadeiladu Cymru. Bydd arnom angen y wybodaeth ganlynol gennych chi i benderfynu hyn:

 • Ble mae'r tir? (Cyfeiriad)
 • Beth yw maint y plot/safle?
 • Beth yw maint y cartref rydych chi am ei adeiladu?
 • Faint o blotiau fydd yn ffitio ar y safle. Os oes mwy nag un, beth yw maint y plotiau?
 • A oes gan y plot/safle ganiatâd cynllunio manwl, caniatâd cynllunio amlinellol; neu a oes cais cynllunio wedi'i gyflwyno?
 • Ydy'r tir wedi cael ei brisio'n broffesiynol? Os felly, darparwch gopi o'r adroddiad prisio. Os na, faint ydych chi'n credu yw gwerth y wlad?
 • A yw'r plot/safle wedi cael gwerthusiad datblygu?
 • A oes unrhyw gyfyngiadau hysbys ar y tir? Os felly, rhowch gymaint o fanylion â phosibl.
 • A oes unrhyw strwythurau presennol ar y tir? Os felly, beth ydych chi'n bwriadu ei wneud â nhw?
 • A oes gan y plot/safle fynediad ffordd yn ei le?
 • A oes gwasanaethau (sef cysylltiadau cyfleustodau – nwy, trydan, dŵr, band eang) yn eu lle i ffin y safle? Rhowch fanylion llawn.
 • Pwy yw perchennog cyfreithiol y tir?
 • A oes unrhyw arwystlon cyfreithiol neu lyffetheiriau ar y tir gan fenthycwyr eraill?
 • A oes gennych unrhyw syniad o amcangyfrif o gost adeiladu eich cartref?
 • Ydych chi'n gwybod amcangyfrif o werth yr adeilad wedi'i gwblhau?

I gael rhagor o wybodaeth am y broses, gweler ein dogfen ganllaw, neu cysylltwch â'n tîm i drafod.

 • Ni fyddwch yn gallu rhentu na gwerthu’r cartref hunan-adeiladu am o leiaf bum mlynedd o’r dyddiad cwblhau.
 • Mae'n rhaid mai'r tŷ hunan-adeiladu neu dŷ pwrpasol wedi'i gwblhau yw eich unig eiddo.
 • Dim ond adeiladwr sydd wedi'i achredu ar y Cynllun TrustMark y gallwch chi ei ddefnyddio.
 • Ni ddylai cost datblygu'r tir a'r costau adeiladu fod yn fwy na 75% o werth y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau. Os ceir llain yn llwyddiannus drwy’r cynllun, ni fyddwch yn gallu gwneud cais am lain arall yn y dyfodol.
 • Ni chaniateir i chi feddiannu’r eiddo nes bod y benthyciad datblygu hunan-adeiladu wedi’i ad-dalu.

Er mwyn cymryd rhan yn y cynllun rhaid i bob adeiladwr fod wedi'i gofrestru gyda TrustMark.

Gallwch chwilio ar wefan TrustMark am adeiladwr cofrestredig lleol, neu gallwch wahodd adeiladwr hysbys i ymuno â Trustmark ar-lein.

Cliciwch yma i chwilio am adeiladwr cofrestredig TrustMark.

Cliciwch yma i gofrestru fel adeiladwr ar gyfer cynllun TrustMark.

 • Nid oes unrhyw ad-daliadau i’w gwneud yn ystod cyfnod y benthyciad (2 flynedd ar y mwyaf).
 • Bydd llog yn cynyddu ac yn cael ei ychwanegu at falans y benthyciad yn fisol.
 • Bydd Ffi Trefnu o 1.25% o swm y benthyciad y cytunwyd arno yn daladwy ar y tynnu i lawr cyntaf (efallai y bydd lle i ychwanegu hyn at y benthyciad mewn rhai achosion)
 • Bydd Ffi Gadael o 1.25% yn daladwy ar unrhyw swm a ad-delir.
 • Nid oes unrhyw gostau ad-dalu cynnar. Gall ffioedd a thaliadau proffesiynol fod yn berthnasol hefyd, megis (ond heb fod yn gyfyngedig i) ffioedd pensaer, gweinyddwr contract, cyfreithwyr.
 • Bydd Treth Trafodiadau Tir (“LTT”) yn berthnasol i unrhyw bryniant tir, a chynghorir Ymgeiswyr i wirio swm y Dreth Trafodiadau Tir, a’i fforddiadwyedd, cyn cytuno ar bryniant.
 • Bydd Hunanadeiladu Cymru yn cymryd pridiant cyfreithiol 1af dros y tir cyn tynnu arian i lawr am y tro cyntaf.
 • Cynghorir ymgeiswyr yn gryf i gael cyngor cyfreithiol annibynnol cyn symud ymlaen â’r cynllun.

Sut i wneud cais 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais ar gyfer y cynllun Hunanadeiladu Cymru, cwblhewch ein ffurflen gyswllt drwy'r botwm isod a bydd un o'n tîm arbenigol yn cysylltu â chi. 

Cysylltu â ni

 

Fel arall, gweler ein dogfen ganllaw i gael rhagor o fanylion am y cynllun a'r broses ymgeisio.