Mae cynllun Hunanadeiladu Cymru wedi ehangu i ddarparu ar gyfer ymgeiswyr sydd naill ai’n berchen ar eu tir eu hunain, neu sydd wedi dod o hyd i dir ar gael i adeiladu arno. Darganfyddwch fwy yma

Ar gyfer ymgeiswyr

Darganfyddwch yr holl wybodaeth i ymgeiswyr am y cynllun Hunanadeiladu Cymru

Daeth yn haws adeiladu eich cartref eich hun yng Nghymru

Key
£210m

o fuddsoddiad wedi'i dargedu o'r cynllun

  • Cynllun Llywodraeth Cymru i gefnogi hunanadeiladu/adeiladu cartref pwrpasol
  • Build on your own land or available land you have identified
  • Adeiladwch ar eich tir eich hun neu dir sydd ar gael yr ydych wedi'i nodi
  • Darperir y benthyciadau hunanadeiladu a dim ond pan gwblheir y gwaith maent yn ad-daladwy
  • Dewch o hyd i blotiau gyda chaniatâd cynllunio yn eu lle
  • Osgowch orfod talu elw datblygwr trydydd parti ar adeilad newydd

Beth yw cynllun Hunanadeiladu Cymru?

Fe’i sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru ac fe’i cyflawnir gan dîm Hunanadeiladu Cymru, - nod y cynllun yw cael gwared ar y rhwystrau a’r ansicrwydd sy’n atal pobl yng Nghymru rhag adeiladu eu cartrefi eu hunain. 

Wrth wneud hynny, bydd tir annatblygedig neu a dan ddefnyddir yn cael ei drawsnewid yn blotiau addas ar gyfer cartrefi hunan-adeiladu newydd a chartrefi pwrpasol. 

Os oes gennych chi eich tir eich hun, neu os ydych chi wedi dod o hyd i dir yr hoffech chi adeiladu arno, gall Hunanadeiladu Cymru ariannu 100% o’r costau adeiladu, yn ogystal â darparu cyllid tuag at brynu tir, neu baratoi tir ar gyfer datblygu.

Sut mae'r cynllun yn gweithio?

Os ydych eisoes yn berchen ar dir, efallai y gallwch fenthyca hyd at 100% o gostau adeiladu, ynghyd â hyd at 50% o werth y tir i helpu i wneud y plot yn barod i’w ddatblygu (yn amodol ar asesiadau dichonoldeb tir a hyfywedd ariannol).

O dan y cynllun, nid oes angen ad-daliad hyd nes y cwblheir y gwaith adeiladu (hyd at uchafswm o ddwy flynedd).

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun a sut mae'r broses ymgeisio yn gweithio, cliciwch yma.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais ar gyfer y cynllun, gallwch gysylltu â ni heddiw.

Os dymunwch ddod o hyd i dir y tu allan i fap presennol Hunanadeiladu Cymru a’i ddefnyddio, gallwch gael mynediad i’r cynllun i dalu am brynu’r tir (75%) a’r costau adeiladu (100%), ar yr amod bod y tir eisoes â chaniatâd cynllunio addas ar gyfer datblygu.

O dan y cynllun, nid oes angen ad-daliad hyd nes y cwblheir y gwaith adeiladu (hyd at uchafswm o ddwy flynedd).

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun a sut mae'r broses ymgeisio yn gweithio, cliciwch yma.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais ar gyfer y cynllun, gallwch gysylltu â ni heddiw.

Os dymunwch adeiladu cartref ar un o’r plotiau tir sydd ar gael yn y cynllun, gallwch gael benthyciad datblygu am hyd at 75% o bris prynu’r plot a 100% o’r costau adeiladu.

O dan y cynllun, nid oes angen ad-daliad hyd nes y cwblheir y gwaith adeiladu (hyd at uchafswm o ddwy flynedd).

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun a sut mae'r broses ymgeisio yn gweithio, cliciwch yma.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais ar gyfer y cynllun, gallwch gysylltu â ni heddiw.

Ydych chi'n barod i ddechrau?

Gallwch chwilio am lain sydd ar gael yn y cynllun, neu fel arall, cysylltwch â ni heddiw.

Cysylltu â ni

Eglurhad o'r broses – gwneud cais am blot

Cam 1

Cam 1

Eglurhad o'r broses – gwneud cais am blot

Cam 2

Cam 2

Adolygir eich cais ac os bydd yn llwyddiannus dyfernir plot.

Cam 2 alt="Cam 3">

Cam 3

Rydym yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i adeiladwr, cadarnhau eich dyluniadau a'ch costau, a chytuno ar gyllid.

Cam 4

Cam 4

Dyfernir cyllid, cwblheir y gwaith adeiladu, ad-delir y benthyciad a symudwch chi i mewn.