Diweddariad i gwsmeriaid: mae effaith COVID-19 wedi effeithio ar argaeledd plotiau ar gyfer y cynllun ar hyn o bryd, ond rydym yn gweithio'n agos gyda darparwyr plotiau er mwyn cyflwyno mwy o dir addas. Darllen mwy.
 

Ar gyfer ymgeiswyr

Darganfyddwch yr holl wybodaeth i ymgeiswyr am y cynllun Hunanadeiladu Cymru.

Mae adeiladu eich cartref eich hun yng Nghymru newydd ddod yn haws.

Key
£210m

o fuddsoddiad wedi'i dargedu o'r cynllun.

 • Cynllun Llywodraeth Cymru i gefnogi hunan-adeiladu
 • Dewch o hyd i blotiau gyda chaniatâd cynllunio yn eu lle
 • Osgowch dalu elw datblygwr trydydd parti ar adeilad newydd
 • Dim ond ar ôl eu cwblhau y mae'r benthyciadau hunan-adeiladu a ddarperir yn daladwy
 • Mwy o ddewis gyda dyluniad eich cartref

Trosolwg

Ac yntau wedi cael ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru ac yn cael ei gyflawni gan dîm Hunanadeiladu Cymru, nod y cynllun yw cael gwared ar y rhwystrau a'r ansicrwydd sy'n atal pobl yng Nghymru rhag adeiladu eu cartrefi eu hunain. Wrth wneud hynny, bydd tir annatblygedig neu a dan-ddefnyddir yn cael ei drawsnewid i fod yn blotiau addas ar gyfer cartrefi hunan-adeiladu ac adeiladu adeiladau pwrpasol newydd.

Gyda Hunanadeiladu Cymru:

 • Gallwch chwilio, dod o hyd i a gwneud cais ar-lein am blotiau addas ar gyfer hunan-adeiladu ac ar gyfer adeiladu adeiladau pwrpasol yng Nghymru.
 • Dyfernir un plot i chi os bydd eich cais yn llwyddiannus yn dilyn adolygiad gan ddarparwr y plot (awdurdod lleol / cymdeithas dai).
 • Byddwch yn cadarnhau'r dyluniad terfynol, y costau a'r adeiladwyr gyda thîm Hunanadeiladu Cymru.
 • Byddwch yn darparu blaendal o 25% ar gost y plot. Bydd Banc Datblygu Cymru yn darparu (yn ddarostyngedig i feini prawf cymhwyso) benthyciad datblygu hunan-adeiladu i dalu am falans y plot (75%) a chost lawn adeiladu'r eiddo.
 • Byddwch yn goruchwylio'r gwaith o adeiladu eich tŷ ac yn ad-dalu'r benthyciad eiddo ar ôl iddo gael ei gwblhau trwy gyfrwng morgais ad-dalu neu ddulliau eraill sydd ar gael.

Am fanylion pellach ar y broses gweler Sut mae'n gweithio.

Mae ariannu adeilad yn gweithio fel a ganlyn:

 • Darperir benthyciadau hunan-adeiladu (yn ddarostyngedig i feini prawf cymhwyso) i geisiadau llwyddiannus am blotiau trwy gyfrwng cynllun Hunanadeiladu Cymru.
 • Dim ond blaendal o 25% o gost y plot fydd angen i chi ei ddarparu. Darperir benthyciad hunan-adeiladu i dalu am falans y plot (hyd at 75%) a chostau llawn adeiladu'r eiddo (gan gynnwys ffioedd proffesiynol os yw'n berthnasol).
 • Bydd benthyciadau yn daladwy i'r adeiladwr penodedig mewn camau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw yn dilyn gwerthusiad parhaus o’r cynnydd a wneir gyda’r gwaith adeiladu.
 • Ad-delir benthyciadau trwy werthu eich eiddo cyfredol neu drwy gyfrwng morgais.
 • Dim ond ar daliadau’r benthyciad a wneir ar bob cam y codir llog a ffioedd ar y benthyciadau.
 • Uchafswm tymor y benthyciad yw 2 flynedd.
 • Ni fydd yn rhaid i chi wneud unrhyw ad-daliadau ar y benthyciad hyd nes bod yr eiddo wedi'i gwblhau a'i forgeisio.
 • Ni fydd pecynnau ariannu unigol ar gael ar gyfer datblygu tir preifat trwy Hunanadeiladu Cymru.
 • Unwaith y bydd plot wedi cael ei ddyfarnu, rhaid i geisiadau cyllid gael eu cyflwyno i'r tîm Hunan Adeiladu Cymru trwy cynghorydd morgais.

Er mwyn cymryd rhan yn y cynllun rhaid i bob adeiladwr fod wedi'i gofrestru gyda TrustMark.

Gallwch chwilio ar wefan TrustMark am adeiladwr cofrestredig lleol neu gallwch wahodd adeiladwr yr ydych chi'n gwybod amdano i ymuno â Trustmark ar-lein.

Cliciwch yma i chwilio am adeiladwr cofrestredig TrustMark.

Cliciwch yma i gofrestru fel adeiladwr ar gyfer y cynllun TrustMark.

Mae'r meini prawf canlynol yn berthnasol i ymgeiswyr:

 • Ni fyddwch yn gallu rhentu na gwerthu'r cartref hunan-adeiladu am o leiaf 5 mlynedd o'r dyddiad cwblhau.
 • Rhaid i'r cartref hunan-adeiladu gorffenedig neu'r adeilad pwrpasol fod yn unig eiddo i chi hefyd.
 • Byddwch yn gallu gwneud cais am hyd at 5 plot, ond dim ond un plot a gynigir i chi.
 • Dim ond adeiladwr sydd wedi'i achredu ar y Cynllun TrustMark y gallwch ei ddefnyddio.
 • Os ceir plot yn llwyddiannus trwy gyfrwng y cynllun, ni allwch wneud cais am blot arall yn y dyfodol.
 • Ni chaniateir i chi feddiannu'r eiddo hyd nes bod y benthyciad Hunanadeiladu Cymru wedi'i ad-dalu.

Blaenoriaethau plot

Bydd plotiau safle ar gael i unrhyw un wneud cais amdanynt. Mae Hunanadeiladu Cymru wedi'i gynllunio i weddu i gynifer o anghenion â phosib. Lle mae sawl cais am blotiau, bydd pob cais yn cael ei asesu a'i sgorio ar sail blaenoriaethau penodol a osodir gan awdurdodau lleol / cymdeithas dai. Gellir gweld y rhain ar dudalennau pasbort plot unigol. Bydd effeithlonrwydd ynni yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer pob plot.

Sylwch y gallwch barhau i fynd ati i wneud cais am blot hyd yn oed os nad ydych yn cwrdd â'r holl flaenoriaethau a osodwyd ar gyfer plot.

I wneud cais ar-lein am y cynllun rhaid i chi:

 • Chwilio a dewis safle o'r dudalen Dod o Hyd i Blot.
 • Ddewis eich plot (iau) o'r safle trwy gyfrwng y tudalennau pasbort y plot (5 ar y mwyaf)
 • Ar ôl i chi gadarnhau eich dewisiadau plot, dewiswch eich dyluniad (au) gan ddefnyddio'r canllaw dylunio i gyfeirio ato (os yw'n berthnasol).
 • Rhowch eich plotiau yn nhrefn blaenoriaeth.
 • Llenwch y ffurflen gais - rhaid gwneud pob cais ar-lein trwy wefan Hunanadeiladu Cymru.

Mae rhestr Cofrestr o Gynghorwyr Annibynnol ar gael i helpu i roi cyngor ar gostau a deunyddiau, a chymerwch olwg ar ganllaw defnyddiol y Cyngor Arweinyddiaeth Adeiladu ar ddod yn ddatblygwr tai bach. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r cynllun neu'ch cais ewch i weld ein rhan berthnasol ar help neu anfonwch ymholiad atom trwy gyfrwng y ffurflen cysylltu â ni.

 

 

Ydych chi'n barod i ddechrau?

Chwiliwch yn ôl lleoliad neu god post i ddod o hyd i'ch plot.

Dewch o hyd i blot