Mae Cynllun Hunan Adeiladu Cymru wedi ehangu i ddarparu ar gyfer ymgeiswyr sydd naill ai'n berchen ar eu tir eu hunain, neu sydd wedi dod o hyd i dir sydd ar gael i adeiladu arno. Canfyddwch fwy

Ar gyfer adeiladwyr

Mae Hunanadeiladu Cymru wedi'i gynllunio i helpu adeiladwyr o Gymru yn ogystal â pherchnogion tai yng Nghymru.

Sut mae'r cynllun yn helpu adeiladwyr Cymru

Building boom
£210m

o fuddsoddiad wedi'i dargedu o'r cynllun.

 • Mynediad at swyddi gyda dyluniadau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw a chaniatâd cynllunio yn ei le
 • Cyllid y llywodraeth wedi'i sicrhau ymlaen llaw gyda thaliadau uniongyrchol yn cael eu gwneud i chi
 • Gwobrwyir adeiladwyr o ansawdd uchel achrededig gyda chyfleoedd lleol
 • Datblygir eich portffolio mewn prosiectau hunan-adeiladu ac adeiladu pwrpasol
 • Strwythur cefnogi ar gyfer datrys anghydfodau yn gynnar (petaent yn codi)

Trosolwg

Mae Hunan Adeiladu Cymru yn rhoi cyfle gwych i adeiladwyr Cymru gymryd rhan mewn cynllun newydd ac arloesol sydd wedi'i gynllunio i helpu mwy o bobl yng Nghymru i adeiladu eu cartref eu hunain. Nod y cynllun yw cael gwared ar y rhwystrau a'r ansicrwydd sy'n gysylltiedig â hunan-adeiladu ac adeiladu pwrpasol gan alluogi adeiladwyr o Gymru i ganolbwyntio ar yr hyn maen nhw'n ei wneud orau, sef adeiladu cartrefi o safon yng Nghymru.

Mae'r cynllun Hunan Adeiladu Cymru fel a ganlyn:

 • Mae awdurdodau lleol yn rhoi plotiau o dir ar gael i'r cynllun Hunan Adeiladu Cymru.
 • Mae gan y plotiau ganiatâd cynllunio eisoes a chanllaw dylunio y cytunwyd arno ymlaen llaw.
 • Mae ymgeiswyr yn chwilio am safleoedd / blotiau trwy gyfrwng y wefan a gallant wneud cais ar-lein am hyd at 5 plot ar y tro.
 • Mae ceisiadau'n cael eu hadolygu a dyfernir plot os yw cais yn llwyddiannus.
 • Cytunir ar yr adeiladwr, a chwblheir y dyluniad a'r costau gyda chefnogaeth Hunan Adeiladu Cymru.
 • Darperir benthyciad hunan-adeiladu sy'n talu hyd at 100% o'r holl gostau (mae angen blaendal o 25% ar gost y plot).
 • Mae'r prosiect hunan-adeiladu yn dechrau gyda cherrig milltir talu y cytunwyd arnynt ac a awdurdodwyd gan y tîm Hunan Adeiladu Cymru a'r rheolaeth adeiladu penodedig.
 • Telir y taliad terfynol wedi'i i'r gwaith gael ei gwblhau, yna mae perchennog y tŷ yn talu benthyciad Hunan Adeiladu Cymru trwy werthiant yr eiddo / morgais a godwyd.

Un o fanteision y cynllun Hunan Adeiladu Cymru yw bod yr holl adeiladwyr yn cael eu talu'n uniongyrchol gan y tîm Hunan Adeiladu Cymru o dan delerau cytundeb benthyciad yr ymgeisydd. Ar ôl cwblhau'r gwaith, telir y taliad ar gerrig milltir y cytunwyd arnynt yn dibynnu pryd y bydd y gwaith cysylltiedig wedi'i gwblhau a'i awdurdodi / lofnodi gan y tîm Hunan Adeiladu Cymru a rheolaeth adeiladu penodedig.

I fod yn gymwys ar gyfer y cynllun rhaid i chi fod yn adeiladwr cofrestredig TrustMark.

Cliciwch yma i gofrestru fel adeiladwr ar gyfer y cynllun Trustmark.

 

Er mwyn cynorthwyo prosiectau hunan-adeiladu ac adeiladu pwrpasol, datblygwyd canllaw dylunio gydag ystod o ddyluniadau posibl i helpu'r ymgeisydd i wneud penderfyniadau dylunio sylfaenol cyn y gwaith adeiladu. Mae'r dyluniadau'n amrywio o ran maint a chost o 2 ystafell wely hyd at 5 ystafell wely. Gellir dod o hyd i'r ddolen at y canllaw dylunio ar y dudalen pasbort plot unigol.

Sylwch mai dim ond mannau cychwyn yw dyluniadau o'r fath a gellir addasu dyluniadau i weddu i ddeiliaid a safleoedd penodol. Fodd bynnag, gallai gwneud hynny effeithio ar y costau adeiladu cyffredinol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r cynllun neu'ch cais ewch i'n hadran gymorth neu anfonwch eich ymholiad atom trwy'r ffurflen cysylltu â ni.

Gallwch hefyd ofyn am gyngor am y cynllun Hunan Adeiladu Cymru gan Gynghorwyr Annibynnol Cofrestredig.