Mae cynllun Hunanadeiladu Cymru wedi ehangu i ddarparu ar gyfer ymgeiswyr sydd naill ai’n berchen ar eu tir eu hunain, neu sydd wedi dod o hyd i dir ar gael i adeiladu arno. Darganfyddwch fwy yma

Ar gyfer adeiladwyr

Mae Hunanadeiladu Cymru wedi'i gynllunio i helpu adeiladwyr o Gymru yn ogystal â pherchnogion tai yng Nghymru.

Sut mae'r cynllun yn helpu adeiladwyr Cymru

Building boom
£210m

o fuddsoddiad wedi'i dargedu o'r cynllun.

  • Mynediad at swyddi gyda dyluniadau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw a chaniatâd cynllunio yn ei le
  • Cyllid y llywodraeth wedi'i sicrhau ymlaen llaw gyda thaliadau uniongyrchol yn cael eu gwneud i chi
  • Gwobrwyir adeiladwyr o ansawdd uchel achrededig gyda chyfleoedd lleol
  • Datblygir eich portffolio mewn prosiectau hunan-adeiladu ac adeiladu pwrpasol
  • Strwythur cefnogi ar gyfer datrys anghydfodau yn gynnar (petaent yn codi)

Trosolwg

Mae Hunan Adeiladu Cymru yn rhoi cyfle gwych i adeiladwyr Cymru gymryd rhan mewn cynllun newydd ac arloesol sydd wedi'i gynllunio i helpu mwy o bobl yng Nghymru i adeiladu eu cartref eu hunain. Nod y cynllun yw cael gwared ar y rhwystrau a'r ansicrwydd sy'n gysylltiedig â hunan-adeiladu ac adeiladu pwrpasol gan alluogi adeiladwyr o Gymru i ganolbwyntio ar yr hyn maen nhw'n ei wneud orau, sef adeiladu cartrefi o safon yng Nghymru.

Mae cynllun Hunanadeiladu Cymru wedi’i sefydlu gan Lywodraeth Cymru i helpu i gael gwared ar y rhwystrau a’r ansicrwydd sy’n atal pobl yng Nghymru rhag adeiladu eu cartrefi eu hunain.

Wrth wneud hynny, bydd tir nad yw wedi’i ddatblygu’n ddigonol neu dir nas defnyddir ddigon yn cael ei drawsnewid yn blotiau addas ar gyfer cartrefi hunanadeiladu newydd a chartrefi pwrpasol.

Mae plotiau ar gael gyda dyluniadau wedi'u cymeradwyo ymlaen llaw i'w dewis a chaniatâd cynllunio yn ei le.

Gall ymgeiswyr hefyd gael mynediad i'r cynllun os ydynt yn berchen ar eu tir eu hunain, neu wedi dod o hyd i dir sydd ar gael i adeiladu arno.

Darperir y cynllun ar ran Llywodraeth Cymru gan Fanc Datblygu Cymru (gan gynnwys tîm Hunanadeiladu Cymru).

Un o fanteision y cynllun Hunan Adeiladu Cymru yw bod yr holl adeiladwyr yn cael eu talu'n uniongyrchol gan y tîm Hunan Adeiladu Cymru o dan delerau cytundeb benthyciad yr ymgeisydd. Ar ôl cwblhau'r gwaith, telir y taliad ar gerrig milltir y cytunwyd arnynt yn dibynnu pryd y bydd y gwaith cysylltiedig wedi'i gwblhau a'i awdurdodi / lofnodi gan y tîm Hunan Adeiladu Cymru a rheolaeth adeiladu penodedig.

I fod yn gymwys ar gyfer y cynllun rhaid i chi fod yn adeiladwr cofrestredig TrustMark.

Cliciwch yma i gofrestru fel adeiladwr ar gyfer y cynllun Trustmark.

 

Er mwyn cynorthwyo prosiectau hunan-adeiladu ac adeiladu pwrpasol, datblygwyd canllaw dylunio gydag ystod o ddyluniadau posibl i helpu'r ymgeisydd i wneud penderfyniadau dylunio sylfaenol cyn y gwaith adeiladu. Mae'r dyluniadau'n amrywio o ran maint a chost o 2 ystafell wely hyd at 5 ystafell wely. Gellir dod o hyd i'r ddolen at y canllaw dylunio ar y dudalen pasbort plot unigol.

Sylwch mai dim ond mannau cychwyn yw dyluniadau o'r fath a gellir addasu dyluniadau i weddu i ddeiliaid a safleoedd penodol. Fodd bynnag, gallai gwneud hynny effeithio ar y costau adeiladu cyffredinol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r cynllun neu'ch cais ewch i'n hadran gymorth neu anfonwch eich ymholiad atom trwy'r ffurflen cysylltu â ni.

Gallwch hefyd ofyn am gyngor am y cynllun Hunan Adeiladu Cymru gan Gynghorwyr Annibynnol Cofrestredig.