Mae cynllun Hunanadeiladu Cymru wedi ehangu i ddarparu ar gyfer ymgeiswyr sydd naill ai’n berchen ar eu tir eu hunain, neu sydd wedi dod o hyd i dir ar gael i adeiladu arno. Darganfyddwch fwy yma

Polisi preifatrwydd

Pryd bynnag y byddwch yn darparu gwybodaeth bersonol i Hunanadeiladu Cymru, neu pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch, dim ond yn unol â'r hysbysiad preifatrwydd hwn y byddwn yn ei ddefnyddio. Darllenwch hwn yn ofalus os gwelwch yn dda.

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i Hunanadeiladu Cymru, is-gwmni i Fanc Datblygu Cymru. Pryd bynnag y defnyddir y term 'ni' yn yr hysbysiad hwn, mae'n golygu Hunanadeiladu Cymru. 

Cewch wybod mwy yma.

Ein hegwyddorion

Rydym yn ystyried eich preifatrwydd fel mater sydd wirioneddol o bwys ac rydym yn ymrwymedig i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn golygu:

 • Byddwn ond yn gofyn ichi ddarparu gwybodaeth bersonol i ni sy'n ein helpu ni i'ch helpu chi.
 • Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel ac yn gyfrifol. Rydym yn defnyddio mesurau diogelwch, gan gynnwys amgryptio electronig, i atal mynediad heb awdurdod at eich gwybodaeth bersonol.
 • Byddwn ond yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â chwmnïau eraill yn y Grŵp BDC, gyda chyflenwyr sy'n perfformio gwasanaethau ar ein rhan, ac fel y nodir fel arall yn yr hysbysiad hwn.

 

Pam rydym yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol
 

Efallai y byddwn yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch am y rhesymau a ganlyn:
 

 1. Mewn cysylltiad â chais am gyllid a ddarparwn, a'r rheolaeth barhaus ar y cyllid a ddarparwn.
 2. Oherwydd yr hoffech i ni gysylltu â chi mewn ymateb i ymholiad penodol.
 3. Er mwyn i ni allu rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y benthyciad a ddarparwn a'n gwasanaethau;
 4. Os byddwch yn gwneud cais am swydd gyda ni.
 5. Mewn perthynas â'r gwasanaethau a ddarperir gennych i Hunanadeiladu Cymru.

Ceir rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth mewn cysylltiad â phob un o'r dibenion hyn isod. Mae'r wefan hon hefyd yn defnyddio cwcis, ac mae mwy o fanylion i'w gweld yn ein polisi cwcis. 

 

Eich hawliau diogelu data


Bydd y wybodaeth bersonol a roddwch i ni yn cael ei chadw yn unol â'n cyfrifoldebau o dan ddeddfwriaeth diogelu data. Mae hyn yn cynnwys Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU a Deddf Diogelu Data 2018. Mae'r cyfreithiau hyn yn cynnwys hawliau penodol i chi, gan gynnwys:

 • Yr hawl i ofyn am fynediad at wybodaeth bersonol a gedwir amdanoch (gelwir hyn yn hawl i gael mynediad at bwnc).
 • Yr hawl i gael cywiro gwybodaeth bersonol anghywir amdanoch ac, mewn rhai achosion, yr hawl i ddileu'r wybodaeth honno.
 • Yr hawl i wrthwynebu i’ch gwybodaeth bersonol gael ei phrosesu mewn rhai amgylchiadau (er enghraifft, os credwch fod y wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir, neu os yw'n cael ei defnyddio at ddibenion marchnata uniongyrchol).
 • Yr hawl i wrthwynebu i'ch gwybodaeth bersonol gael ei defnyddio ar gyfer unrhyw benderfyniadau awtomataidd, gan gynnwys proffilio.
 • Yr hawl i gwyno i'r rheoleiddiwr, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, os ydych yn anhapus ynghylch y ffaith fod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio. Gellir cysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn www.ico.org.uk .

 

Os hoffech arfer unrhyw un o'r hawliau a nodir uchod, gan gynnwys gofyn am fanylion y wybodaeth bersonol a gedwir amdanoch, anfonwch e-bost atom yn [email protected] neu ysgrifennwch atom yn:
 
Y SWYDDOG DIOGELU DATA – Banc Datblygu Cymru, 1 Chwarter Cyfalaf, Stryd Tyndall,Caerdydd, CF10 4BZ
 

1. Defnyddio eich gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â'n benthyciadau

Pam mae angen i Hunanadeiladu Cymru ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os byddwch yn gwneud cais i Hunanadeiladu Cymru am fenthyciad, bydd angen i chi roi gwybodaeth i ni amdanoch chi eich hun. Mae hyn er mwyn i ni allu penderfynu a ydych yn gymwys i gael benthyciad. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn parhau i ddefnyddio eich gwybodaeth fel rhan o'n rheolaeth barhaus o'n benthyciad i chi.
 
Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi a ddarperir gan eraill i lywio ein penderfyniadau benthyca. Er enghraifft, os ydych yn gysylltiedig yn ariannol ag ymgeisydd, yna bydd angen i ni gasglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi'ch dau.

 

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei darparu i Hunanadeiladu Cymru?


Bydd yr union wybodaeth sydd ei hangen arnom yn cael ei nodi ar y ffurflen gais ei hun. Bydd yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol amdanoch chi, fel eich enw, cyfeiriad, dyddiad geni a rhif yswiriant gwladol. Byddwn hefyd yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth am eich sefyllfa ariannol.
 
Os byddwn yn penderfynu cynnig benthyciad, byddwn yn gofyn i chi lenwi ffurflen monitro amrywiaeth. Dim ond os ydym yn sicrhau cyfle cyfartal gwirioneddol wrth ddarparu ein gwasanaethau y defnyddir unrhyw wybodaeth a roddwch i ni ar y ffurflen hon. Ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau sy'n effeithio arnoch chi.

 


Beth mae Hunanadeiladu Cymru yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth i?


Pan fyddwch yn darparu eich gwybodaeth i ni neu pan gaiff ei darparu gan eraill fel rhan o gais, byddwn yn ei defnyddio er mwyn asesu'r cais ac i benderfynu a ddylid darparu'r benthyciad ai peidio. Byddwn wedyn yn defnyddio eich gwybodaeth fel rhan o'n rheolaeth barhaus o'r benthyciad, datblygiad eich eiddo ac i hwyluso eich trafodiad eiddo. Gall ein defnydd o'ch gwybodaeth gynnwys:
 

 • Gwneud chwiliadau amdanoch mewn asiantaethau gwirio credyd. Bydd yr asiantaethau hyn yn rhoi gwybodaeth gredyd i ni yn ogystal â gwybodaeth o'r gofrestr etholiadol a byddant yn cofnodi manylion unrhyw chwiliadau p'un a yw eich cais yn mynd rhagddo ai peidio. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut mae eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio gan asiantaethau cyfeirio credyd ac asiantaethau atal twyll drwy ddarllen Hysbysiad Gwybodaeth yr Asiantaeth Cyfeirio Credyd ("CRAIN"). Mae'r ddogfen hon yn disgrifio sut mae'r tair prif asiantaeth cyfeirio credyd yn defnyddio ac yn rhannu data personol. Gellir gweld y CRAIN yn fan hyn
 • Cynnal chwiliadau credyd, olrhain dyledion a chynnal rheolaeth barhaus o unrhyw gyllid y gallwn ei ddarparu i chi.
 • Sgorio credyd, i benderfynu eich addasrwydd ar gyfer y cynnyrch neu'r gwasanaeth perthnasol.
 • Canfod ac atal twyll. Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gydag asiantaethau atal twyll fel yr Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol, at y diben hwn.
 • Rhannu eich gwybodaeth gydag awdurdodau lleol, cymdeithasau tai a / neu berchnogion tir preifat er mwyn neilltuo plot o dir a ddefnyddir i ddatblygu eich eiddo. Gall hyn fod yn unol â'ch gofynion penodol a'u gofynion penodol hwy.
 • Rhannu eich gwybodaeth â chyfreithwyr mewn perthynas â phrynu tir gan yr awdurdod lleol yn ogystal â chynnal trefniadau ffurfiol cyfreithiol eraill ar y cyd â'ch trafodiad eiddo.
 • Rhannu eich gwybodaeth gydag adeiladwyr er mwyn datblygu eich eiddo ar y plot o dir a gaffaelwyd. Gall hyn fod yn unol â'ch gofynion penodol.
 • Defnyddio eich gwybodaeth yn unol â Thelerau ac Amodau'r benthyciad.

 

Fel rhan o'r gweithgareddau a restrir uchod, efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd partïon megis awdurdodau lleol, adeiladwyr, cynghorwyr ariannol annibynnol, penseiri, priswyr, cynghorwyr morgeisi, datblygwyr, landlordiaid, perchnogion tir preifat, cyflogwyr cymdeithasau tai a chyfreithwyr.
 
Rydych yn cydnabod ac yn cytuno y gall eich data personol gael ei brosesu y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd ("AEE"). Byddwn yn cymryd rhagofalon (yn unol â chanllawiau perthnasol gan gyrff rheoleiddio) i sicrhau y bydd unrhyw drosglwyddiad o'ch data y tu allan i'r AEE yn destun mesurau diogelu sy'n diogelu eich hawliau preifatrwydd a bydd eich data'n cael ei gadw'n ddiogel bob amser.  
 
Cyfeiriwch at y ffurflenni cais penodol am union fanylion am sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol mewn perthynas â phob un o'n cynhyrchion buddsoddi.
 

 

Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?


O dan gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni fod â sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch yn gwneud cais am fenthyciad gyda ni, gall y seiliau cyfreithiol a ganlyn fod yn berthnasol:
 

 • Mae eich cais yn gais i ni ymrwymo i gontract gyda chi. Caniateir i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle mae angen i ni wneud hynny er mwyn ymrwymo i gontract gyda chi ac ar gyfer cyflawni contract.
 • Rydym yn ddarostyngedig i rwymedigaethau cyfreithiol amrywiol pryd bynnag y byddwn yn ystyried ceisiadau am fenthyciad, gan gynnwys deddfwriaeth gwrth wyn galchu arian a gofynion yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Caniateir i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle mae angen er mwyn i ni gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol.
 • Credwn fod cynnal gwiriadau priodol ar ddarpar gwsmeriaid, ac yna monitro perfformiad ein benthyciadau yn ystod tymor ein perthynas er ein budd cyfreithlon. Caniateir i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw eich buddiannau chi yn cael eu diystyru gan eich buddiannau chi eich hun.
 • Os bydd unrhyw wybodaeth ychwanegol a roddwch i ni yn cynnwys gwybodaeth bersonol categori arbennig, caniateir i ni ddefnyddio hwn pan fyddwch wedi rhoi eich caniatâd penodol i ni wneud hynny, at y dibenion a nodir uchod.

 

Am ba hyd y mae Hunanadeiladu Cymru yn cadw fy ngwybodaeth?

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol am o leiaf hyd eich contract gyda ni, ac ar ôl hynny am gyfnod o ddeuddeng mlynedd. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gennym gofnod llawn o'r contract rhyngom, petai unrhyw anghydfod yn codi ynglŷn â'r contract.
Os bydd eich cais yn aflwyddiannus, byddwn fel arfer yn dileu eich gwybodaeth ar ôl 12 mis.
Efallai y byddwn yn cadw eich gwybodaeth am gyfnod hwy o amser lle mae angen cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol, arfer hawliau cyfreithiol, cydymffurfio â Thelerau ac Amodau'r gronfa neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.


Beth sy'n digwydd os na fyddaf yn darparu fy ngwybodaeth i Hunanadeiladu Cymru?


Er mwyn i ni ystyried eich cais, mae yna wybodaeth benodol y mae'n rhaid i chi ei darparu. Os na fyddwch yn darparu'r holl fanylion y gofynnwn amdanynt yn y ffurflen gais, ni fyddwn yn gallu asesu eich cais a gall arwain at fethu â chael benthyciad.
 

2. Defnyddio eich gwybodaeth bersonol i ymateb i'ch ymholiad
 

Pam mae angen i Hunanadeiladu Cymru ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?


Os byddwch yn cysylltu â ni i gael rhagor o wybodaeth am fenthyciad, neu os byddwch yn gwneud ymholiad cyffredinol, bydd angen i ni brosesu eich gwybodaeth bersonol er mwyn ymateb i chi.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei darparu i Hunanadeiladu Cymru?


Bydd hynny'n dibynnu ar natur eich ymholiad. Mae'r 'dudalen cysylltu â ni' https://selfbuild.wales/cy/cysylltu-ni ar ein gwefan yn nodi'r wybodaeth fach y bydd ei hangen arnom amdanoch er mwyn ymateb i'ch ymholiad. Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy anfon eich ymholiad i'r cyfeiriad: [email protected].


Beth mae Hunanadeiladu Cymru yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth i?


Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i ymateb i'ch ymholiad ac, os ydych yn cytuno, i gysylltu â chi eto i roi gwybodaeth i chi am ein cynnyrch a'n gwasanaethau (gweler rhan 3 isod).


Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?


O dan gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni fod â sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch yn cysylltu â ni i gael rhagor o wybodaeth am ein cynnyrch neu ein gwasanaethau, credwn fod gennym ddiddordeb dilys mewn gallu ymateb yn llawn i'ch ymholiad. Caniateir i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw ein buddiannau ni yn cael eu diystyru gan eich buddiannau chi eich hun. Yn yr achos hwn, credwn fod defnyddio eich data personol i ymateb i'ch ymholiad er eich lles chi a'n buddiannau ni.


Am ba hyd y mae Hunanadeiladu Cymru yn cadw fy ngwybodaeth?


Byddwn yn cadw eich gwybodaeth am yr amser y mae'n ei gymryd i ddelio â'ch ymholiad. Fel arfer, byddwn yn dileu eich gwybodaeth ar ôl 12 mis, oni bai yr hoffech i ni gadw eich manylion cyswllt i roi gwybod i chi am ein cynnyrch a'n gwasanaethau (gweler adran 3 isod).


Beth sy'n digwydd os na fyddaf yn darparu fy ngwybodaeth i Hunanadeiladu Cymru?


Nid oes angen i chi roi eich gwybodaeth bersonol i ni. Fodd bynnag, os nad ydych yn darparu digon o wybodaeth, efallai na fyddwn yn gallu ymateb yn gywir i'ch ymholiad. Os byddwch yn cysylltu â ni drwy ein gwefan, gofynnwn i chi ddarparu gwybodaeth orfodol benodol fel y gallwn ddelio â'ch ymholiad.
 

3. Defnyddio eich gwybodaeth bersonol i roi gwybod i chi am ein cynnyrch a'n gwasanaethau

Pam mae angen i Hunanadeiladu Cymru ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?


Os hoffech gael gwybod am blotiau newydd sy'n dod ar gael neu blotiau sy'n newid statws ar ein map rhyngweithiol, byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i anfon cyfathrebiadau marchnata uniongyrchol atoch (fel negeseuon e-bost). Dim ond os ydych wedi cytuno i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol at y diben hwn y byddwn yn gwneud hyn.
 
 

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei darparu i Hunanadeiladu Cymru?


Gallwch roi eich enw a'ch manylion cyswllt i ni drwy ein tudalen cysylltu â ni, ffurflen gais am blot, ffurflen gofrestru neu ffurflen mynegi diddordeb, sydd i'w gweld ar y wefan hon.

Beth mae Hunanadeiladu Cymru yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth i?

Byddwn yn defnyddio eich manylion cyswllt i roi gwybodaeth i chi am ein cynnyrch a'n gwasanaethau.

Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?

O dan gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni fod â sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Pan fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth at ddibenion marchnata, mae'r seiliau cyfreithiol canlynol yn berthnasol:

 • Rydym yn credu bod gennym ddiddordeb dilys mewn anfon gwybodaeth atoch am ein cynnyrch a'n gwasanaethau. Caniateir i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw ein buddiannau ni yn cael eu diystyru gan eich buddiannau chi eich hun. Yn yr achos hwn, credwn fod dweud wrthych am ein cynnyrch a'n gwasanaethau er eich budd chi a'n budd ni. Byddwn bob amser yn rhoi cyfle i chi optio allan o dderbyn y cyfathrebiadau hyn.
 • Mewn rhai amgylchiadau byddwn yn gofyn am eich caniatâd cyn i ni anfon gwybodaeth atoch am ein cynnyrch a'n gwasanaethau.

Am ba hyd y mae Hunanadeiladu Cymru yn cadw fy ngwybodaeth?


Byddwn yn cadw eich gwybodaeth nes i chi ddewis peidio â derbyn cyfathrebiadau marchnata gennym ni mwyach.

Beth sy'n digwydd os na fyddaf yn darparu fy ngwybodaeth i Hunanadeiladu Cymru?

Os nad ydych am dderbyn gwybodaeth gennym, rhowch wybod i ni. Mae gennych hawl i optio allan ar unrhyw adeg drwy anfon e-bost atom yn [email protected] neu glicio ar yr opsiwn 'dad-danysgrifio' yn unrhyw un o'n negeseuon e-bost marchnata.
 

4. Defnyddio eich gwybodaeth bersonol os byddwch yn gwneud cais am swydd gyda ni

 

Pam mae angen i Hunanadeiladu Cymru ddefnyddio fy ngwybodaeth i'n bersonol?


Os byddwch yn gwneud cais am rôl gyda ni, bydd angen i chi roi gwybodaeth i ni amdanoch. Mae hyn er mwyn i ni allu penderfynu ar eich addasrwydd ar gyfer y swydd.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei darparu i Hunanadeiladu Cymru?


Gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth amdanoch er mwyn i ni ystyried eich cais. Mae hyn yn cynnwys:
 

 • Eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt, gan gynnwys cyfeiriad e-bost a rhif ffôn.
 • Manylion eich cymwysterau, sgiliau, profiad a hanes cyflogaeth.
 • Gwybodaeth am eich lefel bresennol o gydnabyddiaeth ariannol, gan gynnwys hawliau budd-daliadau.
 • A oes gennych anabledd y mae angen i'r sefydliad wneud addasiadau rhesymol ar ei gyfer yn ystod y broses recriwtio ai peidio.
 • Gwybodaeth am eich hawl i weithio yn y DU.
 • Gwybodaeth monitro cyfle cyfartal.

Efallai y byddwn yn casglu'r wybodaeth hon mewn amrywiaeth o ffyrdd. Er enghraifft, gallai'r wybodaeth fod wedi'i chynnwys mewn ffurflenni cais neu CVs, a geir o'ch pasbortau neu ddogfennau adnabod eraill, neu a gesglir drwy gyfweliadau neu fathau eraill o asesiad.
 
Efallai y byddwn hefyd yn casglu data personol amdanoch gan drydydd partïon, megis tystlythyrau a ddarparwyd gan gyn-gyflogwyr, gwybodaeth gan ddarparwyr gwiriadau cefndir cyflogaeth a gwybodaeth o wiriadau cofnodion troseddol. Dim ond os byddwn yn penderfynu cynnig swydd i chi y byddwn yn ceisio gwybodaeth gan drydydd partïon, a byddwn yn eich hysbysu ein bod yn gwneud hynny.


Beth mae Hunanadeiladu Cymru yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth bersonol?

Mae prosesu gwybodaeth gan ymgeiswyr am swyddi yn ein galluogi i reoli'r broses recriwtio, asesu a chadarnhau addasrwydd ymgeisydd ar gyfer cyflogaeth a phenderfynu i bwy i gynnig swydd. Efallai y bydd angen i ni hefyd brosesu data gan ymgeiswyr am swyddi i ymateb i hawliadau cyfreithiol ac amddiffyn yn eu herbyn.
 
Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd partïon, oni bai bod eich cais am gyflogaeth yn llwyddiannus a'n bod yn gwneud cynnig cyflogaeth i chi. Byddwn wedyn yn rhannu eich data gyda chyn-gyflogwyr i gael geirdaon ar eich rhan, darparwyr gwiriad cefndir cyflogaeth i gael gwiriadau cefndir angenrheidiol a'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i gael gwiriadau cofnodion troseddol angenrheidiol.
 
Rydych yn cydnabod ac yn cytuno y gall eich data personol gael ei brosesu y tu allan i'r AEE. Byddwn yn cymryd rhagofalon (yn unol â chanllawiau perthnasol gan gyrff rheoleiddio) i sicrhau y bydd unrhyw drosglwyddiad o'ch data y tu allan i'r AEE yn destun mesurau diogelu sy'n diogelu eich hawliau preifatrwydd a bydd eich data'n cael ei gadw'n ddiogel bob amser.


Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?


O dan gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni fod â sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch yn gwneud cais am rôl gyda ni, gall y seiliau cyfreithiol canlynol fod yn berthnasol:
 

 • Mae eich cais yn gais i ni ymrwymo i gontract gyda chi. Caniateir i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle mae angen i ni wneud hynny er mwyn ymrwymo i gontract gyda chi ac ar gyfer cyflawni'r contract hwnnw.
 • Rydym yn ddarostyngedig i rwymedigaethau cyfreithiol amrywiol pryd bynnag y byddwn yn ystyried ceisiadau. Caniateir i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle mae angen er mwyn i ni gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol.
 • Credwn fod cynnal gwiriadau priodol ar ddarpar weithwyr er ein budd cyfreithlon. Caniateir i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw ein buddiannau ni yn cael eu diystyru gan eich buddiannau chi eich hun.

 

Efallai y byddwn yn prosesu categorïau arbennig o wybodaeth bersonol, megis gwybodaeth am darddiad ethnig, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd neu gred, i fonitro ystadegau recriwtio. Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth ynghylch a yw ymgeiswyr yn anabl i wneud addasiadau rhesymol ar gyfer ymgeiswyr sydd ag anabledd ai peidio. Nid oes angen i chi roi'r wybodaeth hon i ni, ond os byddwch yn dewis gwneud hynny byddwn yn ei phrosesu i gyflawni ein rhwymedigaethau ac arfer hawliau penodol mewn perthynas â chyflogaeth.
 
Ar gyfer rhai rolau mae'n rhaid i ni geisio gwybodaeth am euogfarnau a throseddau troseddol. Pan fyddwn yn ceisio'r wybodaeth hon, rydym yn gwneud hynny oherwydd bod angen i ni gyflawni ein rhwymedigaethau ac arfer hawliau penodol mewn perthynas â chyflogaeth.
 
Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth at unrhyw ddiben ac eithrio'r ymarfer recriwtio yr ydych wedi gwneud cais amdano, oni bai eich bod yn llwyddiannus, ac os felly bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw yn unol â'n hysbysiad preifatrwydd staff.


Am ba hyd y mae Hunanadeiladu Cymru yn cadw fy ngwybodaeth?


Os bydd eich cais am gyflogaeth yn aflwyddiannus, byddwn yn cadw eich gwybodaeth ar ffeil am flwyddyn ar ôl diwedd y broses recriwtio berthnasol. Rydym yn cadw eich gwybodaeth bersonol am y cyfnod hwnnw fel y gallwn ddangos, os bydd hawliad cyfreithiol, nad ydym wedi gwahaniaethu yn erbyn ymgeiswyr ar sail waharddedig a'n bod wedi cynnal yr ymarfer recriwtio mewn ffordd deg a thryloyw.
 
Os bydd eich cais am gyflogaeth yn llwyddiannus, bydd gwybodaeth bersonol a gesglir yn ystod y broses recriwtio yn cael ei throsglwyddo i'ch ffeil bersonél a'i chadw yn unol â'n hysbysiad preifatrwydd staff.


Beth sy'n digwydd os na fyddaf yn darparu fy ngwybodaeth i Hunanadeiladu Cymru?


Nid oes rheidrwydd arnoch i ddarparu unrhyw wybodaeth i ni. Fodd bynnag, os na fyddwch yn darparu'r holl fanylion y gofynnwn amdanynt, ni fyddwn yn gallu asesu eich cais.
 

5. Defnyddio eich gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â gwasanaethau a ddarperir gennych i Hunanadeiladu Cymru

Pam mae angen i Hunanadeiladu Cymru ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?


Os ydych yn darparu gwasanaethau i Hunanadeiladu Cymru, bydd angen i chi roi gwybodaeth i ni amdanoch. Mae hyn er mwyn i ni allu penderfynu ai chi yw'r person cywir i ddarparu'r gwasanaeth gofynnol. Byddwn yn parhau i ddefnyddio eich gwybodaeth fel rhan o'n rheolaeth barhaus o'r gwasanaeth a ddarperir gennych.
 


Pa wybodaeth sydd angen i mi ei darparu i Hunanadeiladu Cymru?


Mae arnom angen gwybodaeth fel eich enw llawn, cyfeiriad a manylion cyswllt, gan gynnwys cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. Efallai y gofynnir i chi hefyd ddarparu eich manylion banc, pe bai'n ofynnol i Hunanadeiladu Cymru drosglwyddo arian i chi'n uniongyrchol (drwy eithriad yn unig).

Beth mae Hunanadeiladu Cymru yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth i?


Pan fyddwch yn darparu eich gwybodaeth i ni, byddwn yn ei defnyddio er mwyn asesu eich addasrwydd ar gyfer y gwasanaeth. Byddwn wedyn yn defnyddio eich gwybodaeth i reoli ein perthynas barhaus wrth i chi ddarparu'r gwasanaeth a byddwn yn rhannu'r wybodaeth honno gyda thrydydd partïon fel sy'n ofynnol.
Rydych yn cydnabod ac yn cytuno y gall eich data personol gael ei brosesu y tu allan i'r AEE. Byddwn yn cymryd rhagofalon (yn unol â chanllawiau perthnasol gan gyrff rheoleiddio) i sicrhau y bydd unrhyw drosglwyddiad o'ch data y tu allan i'r AEE yn destun mesurau diogelu sy'n diogelu eich hawliau preifatrwydd a bydd eich data'n cael ei gadw'n ddiogel bob amser.


Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?


O dan gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni fod â sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch yn gwneud cais i ddarparu gwasanaeth i ni, gall y seiliau cyfreithiol canlynol fod yn berthnasol:
 

 • Lle darperir eich gwybodaeth i ni mewn cysylltiad â gwasanaeth rydych yn ei ddarparu i ni. Caniateir i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol ar gyfer perfformiad y contract hwnnw.
 • Caniateir i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle mae angen i ni gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol.
 • Credwn fod cynnal gwiriadau priodol ar ddarpar ddarparwyr gwasanaethau, ac yna monitro perfformiad darparwyr gwasanaethau yn ystod tymor ein perthynas, er ein budd cyfreithlon fel benthyciwr cyfrifol. Caniateir i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw ein buddiannau ni yn cael eu diystyru gan eich buddiannau chi eich hun.

 


Am ba hyd y mae Hunanadeiladu Cymru yn cadw fy ngwybodaeth?


Petai eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol am o leiaf hyd eich contract gyda ni, ac ar ôl hynny am gyfnod o saith mlynedd. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gennym gofnod llawn o'r contract rhyngom, petai unrhyw anghydfod yn codi ynglŷn â'r contract.
 
 
Efallai y byddwn yn cadw eich gwybodaeth am fwy o amser lle mae angen cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol, arfer hawliau cyfreithiol neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.


Beth sy'n digwydd os na fyddaf yn darparu fy ngwybodaeth i Hunanadeiladu Cymru?


Nid oes rheidrwydd arnoch i ddarparu unrhyw wybodaeth i ni. Fodd bynnag, os na fyddwch yn darparu'r manylion y gofynnwn amdanynt, ni fyddwn yn gallu defnyddio eich gwasanaethau.