Mae cynllun Hunanadeiladu Cymru wedi ehangu i ddarparu ar gyfer ymgeiswyr sydd naill ai’n berchen ar eu tir eu hunain, neu sydd wedi dod o hyd i dir ar gael i adeiladu arno. Darganfyddwch fwy yma

Ynglŷn â'r cynllun

Mae adeiladu eich cartref eich hun yng Nghymru newydd ddod yn haws.

Mae cynllun Hunanadeiladu Cymru wedi’i sefydlu gan Lywodraeth Cymru i helpu i gael gwared ar y rhwystrau a’r ansicrwydd sy’n atal pobl yng Nghymru rhag adeiladu eu cartrefi eu hunain.

Wrth wneud hynny, bydd tir nad yw wedi’i ddatblygu’n ddigonol neu dir nas defnyddir ddigon yn cael ei drawsnewid yn blotiau addas ar gyfer cartrefi hunanadeiladu newydd a chartrefi pwrpasol.

Mae plotiau ar gael gyda dyluniadau wedi'u cymeradwyo ymlaen llaw i'w dewis a chaniatâd cynllunio yn ei le.

Gall ymgeiswyr hefyd gael mynediad i'r cynllun os ydynt yn berchen ar eu tir eu hunain, neu wedi dod o hyd i dir sydd ar gael i adeiladu arno.

Darperir y cynllun ar ran Llywodraeth Cymru gan Fanc Datblygu Cymru (gan gynnwys tîm Hunanadeiladu Cymru).

Mae’r cynllun wedi’i gynllunio i weddu i gynifer o anghenion â phosibl ac mae’n agored i bawb yng Nghymru, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

  • Brynwyr tro cyntaf
  • Perchnogion tai presennol sydd am gynyddu maint neu leihau maint
  • Unigolion hŷn neu anabl sydd am adeiladu tai addasol wedi'u teilwra’n bwrpasol iddynt
  • Perchnogion tai sydd eisiau aros yn eu hardaloedd lleol ond na allent ei fforddio o'r blaen.

Gall ymgeiswyr wneud cais i’r cynllun os ydynt yn berchen ar dir, wedi dod o hyd i dir sydd ar gael i adeiladu arno, neu’n dymuno defnyddio plot ar fap Hunanadeiladu Cymru.

Bydd gan blotiau flaenoriaethau y gellir eu gweld ar dudalennau pasbort y plotiau unigol

Mae’n bosibl y bydd gan rai plotiau feini prawf blaenoriaeth penodol a osodwyd gan ddarparwr y plotiau y gellir eu gweld ar y pasbort plot unigol.

I gael gwybodaeth am feini prawf ymgeiswyr, ewch i weld ein tudalennau ymgeiswyr.

Mae yna ddyluniadau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw ar gael i ddewis ohonynt ar dudalennau pasbort y plot.

Mae'r dyluniadau'n amrywio o ran maint a chost o 2 ystafell wely hyd at 5 ystafell wely.

Bydd effeithlonrwydd ynni yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer bob plot.

Sylwch mai dim ond mannau cychwyn yw dyluniadau o'r fath a gellir addasu dyluniadau i weddu i ddeiliaid a safleoedd penodol. Fodd bynnag, gallai gwneud hynny effeithio ar y costau adeiladu cyffredinol.

Er mwyn cymryd rhan yn y cynllun rhaid i bob adeiladwr fod wedi'i gofrestru gyda TrustMark.

Gallwch chwilio ar wefan Trustmark am adeiladwr cofrestredig lleol neu gallwch wahodd adeiladwr hysbys i ymuno â Trustmark ar-lein.

Cliciwch yma i chwilio am adeiladwr cofrestredig TrustMark.

Cliciwch yma i gofrestru fel adeiladwr ar gyfer y cynllun TrustMark.

 

 

If you're an applicant looking to apply please make sure you have read information on the following pages first:

Unwaith y byddwch wedi gwneud hyn, gallwch naill ai ddod o hyd i blot sydd ar gael yn y cynllun, neu gysylltu â ni gyda manylion y tir yr ydych yn berchen arno neu wedi dod o hyd iddo er mwyn adeiladu arno.

Os ydych chi'n adeiladwr sydd am gofrestru ar gyfer y cynllun, ewch i'r dudalen ar gyfer adeiladwyr am fanylion.