Mae cynllun Hunanadeiladu Cymru wedi ehangu i ddarparu ar gyfer ymgeiswyr sydd naill ai’n berchen ar eu tir eu hunain, neu sydd wedi dod o hyd i dir ar gael i adeiladu arno. Darganfyddwch fwy yma

Ymgeiswyr sy'n dymuno dewis plot o'r cynllun

Oes gennych chi ddiddordeb mewn adeiladu eich cartref eich hun yng Nghymru, ond wedi cael trafferth gyda chaniatâd cynllunio, canfod tir sydd ar gael neu gael mynediad at gymorth ariannol?

Nod cynllun Hunanadeiladu Cymru, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, yw cael gwared ar y rhwystrau a’r ansicrwydd sy’n atal pobl yng Nghymru rhag adeiladu eu cartrefi eu hunain. Mae’r cynllun wedi sicrhau ardaloedd o dir sydd ar gael ledled Cymru y gallwch ddewis ac adeiladu eich tŷ arnynt.

Os dymunwch adeiladu cartref yng Nghymru, gallwch gael mynediad i'r cynllun a dewis un o'r plotiau tir sydd ar gael yn y cynllun i adeiladu arno. Mae’r cynllun yn cynnig benthyciad datblygu am hyd at 75% o bris prynu’r plot a 100% o’r costau adeiladu, heb fod angen ad-daliad hyd at gwblhau’r gwaith adeiladu (hyd at ddwy flynedd ar y mwyaf).

Sut mae'r broses ymgeisio yn gweithio?

Dewch o hyd i blot

Dewch o hyd i blot

Gallwch chwilio a gwneud cais ar-lein am blotiau addas. Os byddwch yn llwyddiannus yn eich cais, byddwch yn cael plot ac yn cael eich gwahodd i wneud cais am benderfyniad mewn egwyddor i fwrw ymlaen.

Penderfyniad mewn egwyddor

Penderfyniad mewn egwyddor

Cynhelir chwiliad credyd meddal ac os rhoddir cymeradwyaeth i symud ymlaen, bydd angen i chi wedyn benodi cynghorydd morgais i roi cyngor a chyflwyno cais benthyciad datblygu llawn am gyllid i brynu eich plot ac adeiladu eich cartref.

Penderfyniad mewn egwyddor alt="Cais am gyllid benthyciad datblygu">

Cais am gyllid benthyciad datblygu

Bydd eich cais am gyllid yn rhoi ariannol yn ogystal â manylion y cynllun adeiladu terfynol, costau, adeiladwyr a sut rydych yn bwriadu ad-dalu'r benthyciad unwaith y bydd eich cartref wedi'i adeiladu. Bydd asesiad tanysgrifennu llawn yn cael ei gynnal.

Cynnig Ariannu

Cynnig Ariannu

Bydd Hunanadeiladu Cymru yn gwneud cynnig i ariannu eich costau prynu plot ac adeiladu a bydd eich siwrne adeiladu tŷ yn dechrau!

Be’ sy'n digwydd nesaf?

 • Unwaith y bydd unrhyw amodau cynnig wedi’u bodloni, byddwch yn talu eich blaendal prynu plot o 25% a bydd Hunanadeiladu Cymru yn ariannu gweddill pris prynu’r plot.
 • Hunanadeiladu Cymru fydd yn cymryd pridiant cyfreithiol cyntaf dros y plot
 • Byddwch yn penodi gweinyddydd contract i oruchwylio eich gwaith adeiladu a bydd y gwaith adeiladu ei hun yn dechrau gyda'ch adeiladwr wedi’i achredu gan TrustMark
 • Bydd y gwaith adeiladu yn cael ei fonitro a'i archwilio'n rheolaidd a bydd arian yn cael ei ryddhau'n uniongyrchol i'ch adeiladwr ar adegau allweddol yn ystod y datblygiad
 • Unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi’i gwblhau, byddwch yn ad-dalu’ch benthyciad datblygu (yn y rhan fwyaf o achosion, disgwylir y gwneir hyn drwy sicrhau morgais stryd fawr) a bydd Hunanadeiladu Cymru yn rhyddhau eu pridiant cyfreithiol dros y tir.
 • Sylwch, os ydych yn berchen ar eiddo arall ar yr adeg hon, bydd disgwyl i chi ei werthu cyn symud i mewn i'ch cartref newydd
 • Byddwch yn symud i mewn i'ch cartref newydd!

Sylwch : nid yw'r broses a nodir yma yn hollgynhwysfawr, ac efallai y bydd angen rhai amodau ychwanegol.

Gwybodaeth bellach

You will not be able to let or sell the self-build home for a minimum of five years from the completion date. 

The completed self-build or custom-build must also be your only property. 

You will be able to apply for up to five plots, but will only be offered one plot. 

You can only use a builder who is accredited on the TrustMark Scheme. 

If a plot is successfully obtained through the scheme, you are not able to apply for another plot in the future. 

You will not be allowed to occupy the property until the self-build development loan has been repaid. 

 

Plot priorities 

Site plots will be available to anyone to apply. The Self Build Wales scheme is designed to suit as many needs as possible. Where there are multiple applications for plots, each application will be assessed and scored based on specific priorities set by local authorities/housing association. These can be viewed on the individual plot passport pages. Energy efficiency will be a key priority for every plot. 

Please note you can still apply for a plot even if you do not meet all the priorities set for a plot.

In order to participate in the scheme all builders must be TrustMark registered. 

You can search on the TrustMark website for a local registered builder, or you can invite a known builder to join Trustmark online. 

Click here to search for a TrustMark registered builder

Click here to register as a builder for the TrustMark scheme.

 • There are no repayments to make during the term of the loan (max 2 years). 
 • Interest will roll-up and is added to the balance of the loan on a monthly basis.
 • An Arrangement Fee of 1.25% of the agreed loan amount will be payable on first drawdown (there may be scope to add this to the loan in some cases)
 • An Exit Fee of 1.25% will be payable on any amount repaid.
 • There are no early repayment charges.
 • Professional fees and charges may also apply, such as (but not limited to) architect, contract administrator, solicitors fees.
 • Land Transaction Tax (“LTT”) will apply to any land purchase, and Applicants are advised to check the LTT amount, and their affordability, prior to agreeing a purchase.
 • Self Build Wales will take a 1st legal charge over the land prior to first drawdown of funds.   
 • Applicants are encouraged to obtain independent legal advice before progressing with the scheme.

Sut i wneud cais 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais ar gyfer cynllun Hunanadeiladu Cymru, gallwch ddefnyddio ein swyddogaeth 'dod o hyd i blot' i chwilio yn ôl lleoliad neu god post i ddod o hyd i'ch plot.

Dod o hyd i blot